آی آر بار

لیست کامل باربری های سنندج + تعرفه جدید

لیست باربری های سنندج + تعرفه جدید

اگر به دنبال لیست باربری های سنندج و شماره شرکت های حمل و نقل و اتوبارهای استان کردستان می باشید در ادامه جدول لیست شرکت های بین شهری و استانی آمده است. پس تا انتها با ما باشید. جدول های ارائه شده مجوز رسمی از سازمان حمل و نقل دارند

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
معراج بارصداقت۰۸۷۳۸۲۳۸۰۳۸بيجار ك ۵جاده تكاب
جنب سيمان كردستان
آژوان راه۰۹۱۸۸۷۷۸۹۳۹كامياران كيلومتر
۲ جاده كرمانشاه
آريا ترابر ياسوكند۰۸۷۳۸۴۲۷۱۲۷كيلومتر ۵۵ جاده بيجار
زنجان سه راهي
حسن آباد ياسوكند
نيكوشمس كردستان۳۳۷۷۰۰۶۷سنندج ميدان
جهادروبروي فرودگاه
خورشيد ترابر سنندج۰۸۷۳۳۳۸۳۶۰۰سنندج كمربندي
بهشت محمدي
روبروي كارخانه آرد فجر
كارخانه توليدي ايستك
ليلاخ۰۸۷۳۵۱۲۲۹۲۳دهگلان كيلومتر ۱ جاده
دهگلان – قروه
آبان بار۰۸۷۳۸۲۳۸۰۴۵بيجار كيلومتر ۵ جاده
تكاب جنب كارخانه
سيمان
فتحي كامياران۰۸۷۳۵۵۲۳۵۴۳كامياران خيابان بهشتي
جاده توبره ريز شركت
حمل و نقل بابري فتحي
حميد سنندج۳۳۷۷۰۰۵۶ميدان جهاد پايانه
حمل ونقل غرفه ۱
اتحاد كشاورز سنندج۰۸۷-۳۳۷۷۰۰۶۱سنندج ميدان جهادروبروي
فرودگاه پايانه حمل ونقل
بارسنندج شركت اتحا
دكشاورزسنندج
كاميونداران
وبونكرداران بيجار
۳۸۲۳۸۰۲۵بيجارجاده تكاب
پايانه حمل ونقل
شاهو راه۳۳۷۷۰۰۶۰سنندج .روبروي فرودگاه..
مرمربار۰۸۷۳۵۲۷۰۰۲۰كيلومتر ۳ جاده قروه همدان
پاينده بار(بيجار)۰۸۷۳۸۲۳۸۰۵۱كيلومتر ۵ جاده تكاب جنب
كارخانه سيمان بيجار
پاینده بار
اتحاد كشاورز بيجار۰۸۷۳۸۲۳۸۰۵۹كردستان بيجار جاده
تكاب پايانه حمل و نقل
گلبار قروه۰۸۷۳۵۲۵۲۵۱۵كمربندي قروه-همدان
وحدت بار قشلاق۰۸۷۳۳۴۳۲۱۶سنندج جاده سقز كيلومتر
۱۰ سراب قاميش
ميلادبار ديواندره۳۸۷۲۰۷۳۱ديواندره كيلومتر
۳ جاده سنندج
فجربيجار۳۸۲۳۵۸۰۵۶كيلومتر ۵جاده تكاب
پايانه حمل كالا غرفه ۱۰
ت ك خودراننده
سنندج
۰۸۷-۳۳۷۷۰۰۶۸سنندج ميدان جهادروبروي
فرودگاه پايانه حمل ونقل
بارسنندج شركت
تعاوني كاميونداران
خورشيدي سقز۳۶۲۷۱۷۹سقز جاده بوكان كيلومتر
۱
گروس ترابر بيجار۰۸۷۳۸۲۳۸۰۴۷بيجار كيلومتر۵ جاده
تكاب پايانه حمل ونقل
طبقه اول غرفه ۲۷
حافظ۳۴۵۲۴۰۱۵مريوان بلوار ورودي شهر بلوار
بسيج جنب پمپ بنزين
كريمي زاده پلاك ۱
شوان بار سنندج۰۸۷۳۳۷۷۰۰۷۱سنندج ميدان جهاد پايانه
حمل و نقل بار سنندج
غرفه۱۶
مويد ترابر سقز۰۸۷۳۶۲۴۱۰۰۹سقز بلوار ۷ تير
نبش بهارستان
ت تانكرداران
خودراننده كردست
۳۳۷۸۳۱۲۰شهرك بهاران فاز۱۹/۳
بلوار تعاون نبش
كوچه چهارم
حامد بار قروه۰۸۷۳۵۲۵۰۰۹۴جاده قروه-همدان
كيلومتر يك –
پايين تر از گلشن بار
پيك راه همدان۸۱۲۴۲۲۹۴۰همدان پليس راه شهيد
خرم رودي پايانه
كالاي همدان
ت تريلي داران
۱۴۵ سنندج
۳۳۷۷۰۰۷۲ميدان جهاد پايانه
حمل ونقل غرفه ۱۴
كويستان۸۷۲۴۲۲۳۷۷كيلومتر۵جاده تكاب
پايانه حمل كالا غرفه ۴
نسيم بار۳۵۲۲۶۰۰۰۶بلوار غدير خم جنب
پمپ بنزين شهرداري
فرآورده نفتي
آبيدرسبزكردستان
۰۸۷۳۳۷۸۰۱۰۰استان كردستان ،شهر سنندج ،
بخش مركزي ، محله سوران
(۴/۱۹ سابق ) كوچه چهارم ،
بلوار خواجه نصيرالدين طوسي
، پلاك ۰،طبقه همكف
چهاردولي كردستان۰۹۱۸۳۱۴۱۳۸۶استان كردستان شهرستان
قروه بخش چهاردولي
روستاي ناظم آباد
سريع امين۰۸۷۳۳۷۷۰۰۵۸ميدان جهاد – پايانه
حمل و نقل – غرفه ۴
آبادان (سنندج )سنندج -ميدان جهاد – پايانه
حمل ونقل كالا –
غرفه شماره ۱۴
اميدكاوه۰۸۷۳۳۷۷۰۰۶۵ميدان جهاد پايانه
حمل ونقل سنندج
كشاورز بار گنجي۰۹۱۸۸۷۱۲۹۴۹سنندج- قروه روستاي گنجي
هدايت۰۸۷۳۶۲۳۶۶۲۲سقز بلواركردستان جنب
اداره راه وترابري
باشماق مريوان۳۴۵۲۱۵۲۰-۱مريوان، بلوار ورودي
شهر، روبروي
دانشگاه پيام نور
صداقت سجاد۰۸۷۳۵۲۲۵۱۹۹استان كردستان-
شهرستان قروه
-بلوار غدير خم جنب
نمايندگي ميرزايي
نگين بار قروه۰۸۷۳۵۲۷۰۰۱۰كيلومتر ۳ جاده همدان
نرسيده به نيروگاه برق
نگارستان ترابر۳۸۲۳۸۰۵۳بيجار
ت ك
خودراننده قروه
۰۸۷۳۵۲۵۴۱۰۱كيلومتر ۲ جاده قروه سنندج
جنب باسكول ايرانزمين
خرم كوثر۳۳۷۷۰۰۵۷سنندج ميدان جهاد
روبروي فرودگاه
كاوان بار۳۳۷۷۰۰۵۹ميدان جهاد پايانه حمل ونقل
كاروان بار۰۸۷۳۴۲۳۱۰۰۷بانه خ شهيد حسني
پشت شركت نفت
احرار صداقت۰۸۷۳۵۱۲۶۳۰۲كردستان – دهگلان كيلومتر يك
جاده قروه جنب معاينه فني
و سردخانه عباسي
خليج فارس (سنندج )سنندج-پايانه
آرام كردستان۰۸۷۳۸۲۳۸۰۲۶كيلومتر ۵ جاده تكاب پايانه
حمل كالا جنب شركت سيمان
صارم بار كامياران۰۸۷۳۵۶۵۲۲۱۸كردستان-كامياران -موچش
خيابان اصلي جنب بخشداري
صداقت بانه۳۴۲۲۴۲۳۳بانه بلوار بسيج جنب
پايانه مسافربري
شهنازي ترابر سقز۳۶۲۴۸۰۰۰كيلومتر ۳ جاده سقز –
سنندج اول جاده كمنتو
چل چمه بار۰۸۷۳۸۸۲۲۳۸۲شهرزرينه روبروي مخابرات
پاسارگادبار قروه۰۹۱۸۱۷۱۷۰۵۰قروه كيلومتر ۳۰ جاده همدان
سه راهي سنقر شركت
پاسارگادبار
معدن بار بيجار۰۰۸۷۳۸۴۲۷۱۴۱-۵۰كيلومتر۵۰جاده زنجان
سه راهي حسن
آبادياسوكند
سارال ديواندره۰۸۷۳۸۷۲۷۱۷۲كردستان ،ديواندره،
خيابان ساحلي
جنب شهرك صنعتي
فرآورده نفتي توسعه
پاسارگادسار
۰۸۷۳۸۲۲۲۱۱۹بيجار روبروي انبار
شركت نفت
روشن گوهر۰۸۷۳۳۷۷۰۰۶۲ميدان جهاد پايانه حمل
ونقل كالا غرفه شماره ۷
بهرادبار۰۸۷۳۵۲۲۶۶۶۶قروه – كيلومتر ۳ جاده
قروه همدان
سرانجيك۰۸۷۳۵۲۲۴۶۲۲بلوار غدير خم جنب
پمپ بنزين شهرداري
گلشن بار۰۸۷۳۵۲۴۸۰۲۰قروه كيلومتر يك جاده
همدان قروه
ترازترابربيجار۳۸۲۳۸۰۱۹كيلومتر۵ جاده تكاب
پايانه حمل كالا غرفه ۱۴
اعتمادترابرگروس۰۹۱۸۳۷۲۷۴۴۰بيجار-كيلومتر ۵ جاده تكاب
جنب كارخانه سيمان
كردستان
حميد گشت كردستانسنندج – ميدان بار
ميدان ميوه و تره بار
– فاز۲
ميلاد توانا۳۸۲۳۸۰۲۹بيجاركيلومتر ۵ جاده
تكاب پاينه حمل ونقل
شيلابار۰۸۷۳۸۲۳۸۰۴۱بيجاركيومتر ۵ جاده تكاب
جنب كارخانه يمان
شهرام بار ديواندره۰۸۷۳۸۷۲۳۱۶۸ديواندره خيابان امام
بلوار پاسداران شركت
حمل ونقل شهرام
بار ديواندره
ابراربارقروه۰۸۷۳۵۲۲۶۶۱۱جاده همدان-سنندج جنب
پمپ بنزين شهرداري
حمل ونقل كالا۰۹۱۸۳۷۲۴۳۲۶دهگلان – انتهاي بلوار كشاورز
-جنبه اتوبان سنندج
-همدان
صبابار
آريا ترابر غرب
وحدت انديشان۸۷۴۲۲۲۲۳۶سقز كيلومتر ۵ جاده بوكان
سيمان بيجار۳۸۲۳۸۰۳۴بيجار ۵ كيلومتري جاده
بيجار تكاب
كردستان بار صداقت قروه۰۸۷۳۵۲۳۲۸۶۴قروه جاده همدان بلوار غدير
خم جنب باربري
صداقت سجاد
غرب سقز۸۷۵۳۲۴۲۷۴سقز بلوار شهدا هفتم تير
گندم و آرد سنندج
ت كمپرسي داران سنندج
فريد
آكام بار آبيدر سنندج
(سبك وانت بار)
۰۸۷۳۳۸۳۴۷۱كردستان -سنندج-كمربندي
بهشت محمدي روبروي جهاد
نصر-جنب زاگرس چكش
ت ۵۵ كاميونداران
قدس مريوان۸۷۵۳۲۳۰۴۷مريوان بلوار ورودي شهر
سريع بار كامياران۵۵۲۸۸۴۷كامياران معبر آخر
جاده كرمانشاه
كيوان سنندج۳۳۷۷۰۰۶۹ميدان جهاد پايانه غرفه ۱۳
شعبه اتحاد كشاورز دهگلان۰۸۷۳۵۱۲۳۱۰۵شهرستان دهگلان
بلوارامام شافعي
جنب هتل ريبوار
حمل و نقل يگانه سنندج۳۳۲۳۹۷۳۴سنندج پايانه حمل ونقل
استان كردستان
ت ك خودراننده ديواندره۸۷۲۳۷۲۲۹۰ديواندره خيابان امام خميني
جنب مخابرات
ديواندره بار۸۷۲۳۷۲۲۴۸ديواندره خيابان
امام خميني
صداقت نو۸۷۲۴۲۲۷۳۴بانه بلوار سقز بالاتر
از نيروي انتظامي
نويدباركشاورز(سنندج )سنندج پايانه حمل
و نقل سنندج
ت ك خودراننده بيجار
شاهين بار
ت ك ۰۰۳خودراننده سقز
عقاب بيجاربيجار كيلومتر ۵ جاده
تكاب پايانه سيمان
هاگ بار
( نمايندگي ستتدج )
۰۹۱۸۵۷۷۰۵۳سنندج روبروي آرامستان
محمدي كمربندي
بهشت محمدي
ت بونكرداران خودراننده
اميدوار(نگارستان ترابر)
عقاب
مريوان بار۸۷۵۳۲۲۰۳۰مريوان بلوار ورودي شهر
جمهورئ اسلامي (بيجار)
ت كمپرسي داران بيجار
رامين غرب۳۸۲۳۸۰۵۰بيجار
ت ۹۹۳ خودراننده

اتوبارهای سنندج

چنانچه قصد اسباب کشی در سنندج و حمل بار با ماشین های سبک وانت نیسان و کامیونت و همچنین درخواست کارگر حمل اثاثیه را دارید شماره اتوبارهای سنندج در جدول پایین آمده است.

رضایت بار سنندج۰۸۷۳۳۹۰۳۰۴۰سنندج – بلوارپاسداران – کوچه پشت سنگبری – بلوار پاسداران – طبقه همکفکد پستی: ۶۶۱۷۷۳۶۴۸۴
خدمات باربری پاک باربروز رسانیسنندج – شهرک مولوی (غرب بافت ) – کوچه شاهو – بلوار دکتراسماعیل حسینی – طبقه همکفکد پستی: ۶۶۱۵۸۶۴۹۲۸
ظریف بار کردستان۰۸۷۳۳۳۸۴۵۰۰سنندج ، بهاران ۳/۱۹ ، خیابان استاد شهریار ، خیابان شیخ محمود شبستری ، طبقه همکفکد پستی: ۶۶۱۷۸۵۷۴۵۱
بابری قدس ماجد بار سنهبروز رسانیسنندج – شهرک بعثت – کوچه (گبه) – خیابان ۲۰متری – پلاک ۴۰ – طبقه همکفکد پستی: ۶۶۱۴۹۹۹۵۳۹
آسایش بار۰۸۷۳۳۷۷۷۷۹۹سنندج ، بهاران ۱/۱۷ ، کوچه دوم ، بلوار دانشجو ، طبقه همکفکد پستی: ۶۶۱۷۷۵۳۴۱۳
شرکت جهان گستر مادبروز رسانیسنندج – تپه حنیفه – کوچه کرامت ۲ – کوچه فضیلت ۱ – پلاک ۳۷ – طبقه اولکد پستی: ۶۶۱۶۸۱۷۷۶۳
ایمن بار کردستان۰۸۷۳۳۷۲۸۰۰۰سنندج ، بهاران ۳/۱۹ ، کوچه هفتم ، بلوار تعاون ، طبقه اولکد پستی: ۶۶۱۷۸۵۷۹۷۶
ارزان بار کردستانبروز رسانیسنندج ، شهرک ساحلی ، کوچه (خاکی ) ، بلوار ساحلی ، پلاک ۹۱ ، طبقه -۱کد پستی: ۶۶۱۶۹۷۸۴۸۳
شرکت ماد مهنا گستر غرب۰۸۷۳۳۶۲۲۷۱۷سنندج ، ادب ، خیابان پروین اعتصامی ، کوچه شبنم ، پلاک ۱۶ ، طبقه همکفکد پستی: ۶۶۱۷۶۶۳۴۷۳
شاهین بار سنندج۰۸۷۳۳۲۳۸۴۹۶سنندج ، شهرک مولوی ، خیابان قادریه ، خیابان امداد ، طبقه همکفکد پستی: ۶۶۱۵۸۶۷۵۷۷

بهترین باربری سنندج

انتخاب بهترین باربری در سنندج کار دشواری می باشد ولی چنانچه قصد جابجایی حمل اثاثیه منزل بین استانی و انواع بار با نیسان تا انواع تریلی را دارید بهترین باربری در سنندج اتوبار فرزانه می باشد . شماره های تماس ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵

باربری سنندج به تهران

برای حمل و نقل بار از مبدا سنندج به تهران با شماره های ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ و ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ تماس بگیرید . ارزانترین باربری سنندج تهران

حمل اثاثیه منزل

حمل و نقل بار با انواع ماشین سبک و سنگین

نظرات بسته شده است.