آی آر بار

لیست باربری های کرمان

لیست باربری های کرمان

سامانه باربری کرمان نرخ باربری شرکت حمل و نقل مجاز استان کرمان و تعرفه آنلاین و لیست بهترین باربری های کرمان در ادامه جدول آمده است. توجه داشته باشید لیست ارائه شده برای استان کرمان می باشد . قبل از تماس با شرکت مورد نظر به شهر مورد نظرتان توجه داشته باشید.

لیست باربری های استان کرمان

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶نیسان تا انواع تریلی پوشش سراسری
معين گلبار۰۳۴۴۳۲۳۲۴۴۷كهنوج- بلوار خليج فارس- جنب پمپ بنزين شهيد زابلي
محمديه۳۴۹۵۶۲۲۰۱فارياب – روستاي چاه نارنج
پارساترابرشمس سبزواران۰۹۱۳۱۴۸۳۱۲۲جيرفت پايانه بار
گل بهار۰۹۱۳۱۴۸۰۱۸۴رودبارجنوب-شهرك سلمانيه روبروي دهياري
گل شهر.پايانه بار
احسان (جيرفت )۰۳۴۴۳۳۱۱۲۱۹جيرفت پايانه بار
پيك كهنوج (ايران شرق )۰۹۱۳۳۴۹۷۲۳۷فارياب– هور سركندري
توكل۰۹۱۳۲۴۸۶۲۴۴جيرفت – بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه بار
قائم۰۹۱۳۱۴۸۰۸۴۸پايانه بار
خط شكن بار جازموريان۰۹۱۳۶۶۰۰۰۵۰رودبار جنوب-جازموريان
گلستان بار۰۹۱۳۳۴۹۲۰۸۱كرمان شهرستان رودبار جنوب سه راهي تختي نرسيده به پمپ بنزين شركت تعاوني
زرين جلوه كهنوج۰۹۱۳۷۶۲۸۸۶۵كرمان رودبار جنوب شهرك سلمانيه
اسلام۰۹۱۳۱۴۹۶۱۳۵كهنوج-فارياب – روستاي پاسفيد باربري اسلام
صالح۰۳۴۴۳۳۵۲۱۶۵بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه بار غرفه ۲۴
جاليزبار۰۹۱۳۳۴۸۷۹۰۵بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه بار
دهقان بار جيرفت۰۹۱۳۳۴۹۳۷۱۶بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه بار
بهاربندر۰۳۴۹۵۷۲۰۵۳۲شهرستان رودبار جنوب پل بهادرآباد
قمادين بار۰۹۱۳۰۵۶۰۷۲۸بزرگراه سلطان سيد احمد
سالم۰۹۱۳۳۴۹۰۰۵۰رودبارجنوب جنب شهرداري
بهبار سرخ قلعه كهنوج۰۹۱۳۱۴۸۵۴۷۷قلعه گنج چاه دادخدا ريگ آباد
حمل ونقل هاگ بار۴۴۹۰۹۳۱۴جيرفت-كيلومتر ۵ جاده جيرفت-كرمان پايانه بار شهرستان جيرفت
زابلي۰۹۱۳۱۴۹۶۱۷۴رودبار روستاي نهضت آباد
محسن۰۹۱۳۱۴۹۰۴۲۶جيرفت – پايانه حمل و نقل بار
اميري عنبرآباد۰۹۱۳۱۴۸۲۲۷۳عنبراباد دوراهي خر پشت
ميثم۰۳۴۴۳۳۵۲۰۶۴جيرفت-پايانه بار
ايمان جيرفت۰۹۱۳۳۴۸۰۷۵۱بزرگراه سلطان سيد احمد
همراهان كهنوج۰۹۳۶۲۴۶۱۸۷۶كهنوج
چهارفصل۰۹۳۰۷۵۳۲۱۵۴رودبار جنوب – روستاي نهضت آباد-باربري چهار فصل
پيمان جيرفت۰۹۱۳۱۴۸۰۲۷۱جيرفت – بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه بار
عنبرآباد۹۰۹۱۳۱۴۸۰۰۹۸۳عنبرآباد – سه راهي خرپشت – باربري عنبرآباد زابلي
چاه ريگان۰۳۴۴۳۲۰۲۶۰۲كهنوج بلوار شهيد بهشتي جنب بمب بنزين زابلي شركت حمل نقل چاه ريگان
آرمان باراخلاص۰۹۱۳۳۴۸۶۱۰۱رودبارجنوب
نهضت آباد۰۹۱۳۱۴۸۷۷۶۰رودبارجنوب روستاي نهضت آباد ۲
بارزبارفجر۰۹۱۳۱۴۹۶۳۴۶فارياب بخش حور پاسفيد
حجت عنبرآباد۰۹۱۳۵۳۹۳۶۶۴عنبرآباد -سه راهي خرپشت شركت باربري و حمل و نقل حجت بار
كشاورز جيرفت۰۹۱۳۱۴۹۰۳۷۱بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه هاي بار
صداقت جيرفت۰۹۱۳۳۴۸۸۶۶۰بزرگراه سلطان سيد احمد
كوثرچاه حاجي۰۳۴۳۲۰۶۰۱۳كهنوج بلوار شهيد بهشتي
سريع بار عنبرآباد۰۳۴۹۴۶۲۹۹۵۱عنبرآباد – سه راهي خرپشت – شركتهاي باربري – شركت سريع بار
خليج فارس (جيرفت )۱۱۱۱۱۱جيرفت بعد از ميدان امام حسين سيلوي شهيد صدوقي
توحيد جيرفت۰۹۱۳۱۴۸۰۱۸۹بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه هاي بار
لاله سمنشركت لالهشهرستان قلعه گنج بخش چاه دادخدا
راسخ خاور۰۹۱۳۱۴۸۰۱۸۴رودبارجنوب -روستاي سردي
نيكان بار جاليزكاران كهنوج۰كهنوج- روستاي رضا آباد
گلستان دگاري۰۹۱۳۲۴۸۸۶۲۰رودبار جنوب
صابرجيرفت۰۹۱۳۲۴۸۰۴۰۷بزرگراه سلطان سيد احمد
ياسربارسالارسير۰۹۱۳۱۴۹۶۲۴۵كهنوج-نخلستان-روبه روي اداره راه و ترابري
نادر كهنوج۰۳۴۴۳۲۳۲۱۹۶كهنوج بلوار حافظ – جنب پمپ بنزين امام رضا – باربري نادر
ميلادكوير۰۹۱۳۱۴۸۸۲۷۲بزرگراه سلطان سيد احمد
رجحان دريا۰۹۱۳۹۴۱۰۵۱۴قلعه گنج ورودي شهر جنب پمپ بنزين
گلستان بار سبز كهنوج۰۳۴۴۳۳۶۷۷۰۵كهنوج رودبار بلوار امام
كمال۰۳۴۴۳۲۰۲۳۱۶كهنوج- بلوار خليج فارس- جنب پمپ بنزين زابلي
پيروزي كهنوج۰۹۱۳۳۴۹۶۱۶۹رودبار جنوب – آب حيات
هميشه بهار۰۹۱۳۳۴۸۵۱۴۹كهنوج بلوار خليج فارس روبه رواداره راه
حامد۰۹۱۳۱۴۸۱۲۲۹رودبار جنوب- كيلومتر ۱۰ جاده ايرانشهر
اميد سازنده۰۹۱۳۱۴۸۰۵۱۰بزرگراه سلطان سيد احمد
آزادي(كهنوج)۰۹۱۳۱۴۹۵۰۴۵كهنوج -بلوار خليج فارس جنب پمپ بنزين
بامري۰۹۱۳۲۹۶۹۲۷۴رودبارجنوب روستاي نهضت آباد
دلاويزبارسردرئ رودبار۰۹۱۳۱۴۹۵۰۵۴رودبارجنوب -روستاي سردي
راه نورد ناجي۰۹۱۳۳۴۲۵۶۰۰بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه بار
بهاران كهنوج۰۳۴۹۵۲۲۲۵۴۲كنهوج بلوار شهيد بهشتي جنب پل فلزي
انصار رودبار۰۳۴۹۵۷۲۰۷۱۶اسلام آباد – رودبار جنوب- كيلومتر۳- شهرك سلمانيه
جليل۰۹۱۳۲۴۸۵۵۱۶بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه بار غرفه ۲۲
دخيل بار۰۹۱۳۱۴۸۴۴۶۹گز اباد جاده كهنوج جنب پمپ بنزين
وحدت زه۵۲۲۲۵۹۲كهنوج-روستاي زه
بهروزبار(جيرفت )۰۹۳۹۰۰۱۹۱۹۰بزرگراه سلطان سيد احمد
كاظم بار۰۹۱۳۳۴۸۵۹۳۹عنبراباد .سه راهي فجر
صداقت بار سادات۰۳۴۴۳۲۸۰۷۱۶جيرفت- پايانه بار جيرفت
ناصري۰۹۱۳۲۴۸۸۵۸۳عنبراباد سه راهي خر پشت
كشاورز بار اميد گنج آباد۰۹۱۳۱۴۹۶۴۶۹شهرستان جيرفت بخش اسماعيليه دهستان گنج آباد
زاهدي نسب۰۳۴۳۲۹۹۱۶۷عنبرآباد – سه راهي خرپشت – پايانه باربريها
ابوذربار(جيرفت )۰۹۱۳۱۴۸۰۰۹۳بزرگراه سلطلان سيد احمد پايانه بار غرفه ۱۰
نيكوسيرجيرفت۰۹۱۳۱۴۸۴۲۵۷عنبرآباد سه راهي فجر
كنت۰۳۵۴۹۴۶۲۹۱۷۳عنبراباد سه راهي خرپشت
طيب جيرفت۰۹۱۳۳۴۸۷۰۹۱پايانه هاي بار
كلات بار پنج گنج۰۳۴۴۳۳۹۰۴۹۶استان كرمان شهرستان قلعه گنج وردي شهر
آزادگان (كهنوج )۰۹۱۳۱۴۹۶۶۱۲فارياب – روستاي هور سركندري
مختاري۴۳۳۵۲۱۶۰جيرفت بعد از پليس راه جيزفت كرمان- پايانه بار
وحدت اسلام آباد۰۹۱۳۲۴۸۹۱۸۹رودبار-نب پمپ بنزين
تازه بهاركهنوج۰۹۱۳۵۷۹۶۰۶۸رودبار جنوب چاه حسن
اميران بار جنوبنداردكيلومتر ۴۰ جاده جيرفت – كهنوج – جهادآباد-باربري اميران بار
هما جيرفت۰۹۱۳۲۴۹۰۳۳۶بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه هاي بار غرفه ۸
دشت چناران۰۹۱۳۳۴۲۱۲۳۴جيرفت – بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه بار
جانبازان۰۹۳۰۲۶۸۰۵۷۸روستاي نهضت اباد
سليم بار شايان۰۹۱۳۱۴۸۰۳۷۵رودبارجنوب -قادرآباد
شاهين عنبرآباد۰۳۴۹۵۲۲۲۵۴۲عنبراباد سه راهي خرپشت
دانيال كهنوج۰۳۴۹۵۲۳۰۹۹۳كهنوج- كيلومتر۲ جاده بندرعباس- جنب شركت نفت
كشاورز بار مرسل۰۹۱۳۱۴۹۰۵۰۰بخش اسماعيليه- حور
عدالت كهنوج۰۹۱۳۱۴۹۶۰۳۰كهنوج – بلوار خليج فارس روبروي اداره برق موسسه باربري و حمل و نقل عدالت
صنعت بار۰۹۱۳۱۴۸۰۰۴۳جيرفت – بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه بار
مرصاد رودبار۰۳۴۹۵۸۲۱۴۰۰اسلام آباد رودبار جنوب- روستاي چاه حسن
حسام جيرفت۵بزگراه سلطان سيد احمد پايانه بار غرفه ۱۷
دلفاردي۰۹۱۳۱۴۸۱۲۳۵بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه بار
بناوند بار منوجان۰۹۱۳۳۴۹۱۴۷۳منوجان-شهرك صنعتي
دايان بارمنوجان۰۹۱۳۱۴۹۶۵۱۹منوجان – چاه حسن
پشموك بار۰۹۱۳۲۴۹۶۸۹۵كهنوج جنب پمپ بنزين
صديق بار۰۹۱۳۱۴۸۰۵۰۱عنبراباد سه راهي فجر
اخلاص باراميد۰۹۱۳۱۴۹۰۲۰۵رودبارجنوب ورودي شهر
ستاره سبزجنوب۰۹۱۳۱۱۹۱۷۳۶كهنوج بلوار شهيد بهشتي جنب اداره تعاون روستايي
نگين گوهر بار كهنوج۰۳۴۴۳۲۴۲۰۷۷كهنوج- جاده زه روبرو پمپ بنزين
دشت اسلام آباد۰۹۱۳۳۴۹۰۲۸۰رودبارجنوب بعداز اسلام اباد جنب پمپ بزين
نظام پيشتازان۰۹۱۳۳۴۸۴۸۱۱بزرگراه سلطان سيد احمد – پايانه باربري
اتحاد (منوجان )۰۹۱۳۳۴۸۶۱۲۹استان كرمان شهرستان منوجان ورودي شهر منوجان باربري اتحاد منوجان
عيليا۰۴۳۴۳۳۵۲۰۶۰جيرفت پايانه بار غرفه ۲۵
شاهرخ بار۴۳۳۳۱۵۹۲جيرفت وردي شهر جنب پليس راه
بهاران جيرفت۰۹۱۳۴۴۸۴۷۰۰جيرفت – بزرگراه سلطان سيد احمد پايانه بار
آبادان (جيرفت )۰۹۱۳۳۴۸۴۸۵۴پايانه بار جيرفت
نوشاد بار۹۱۳۲۴۹۳۲۳۰منوجان – شهرگ صنعتي
اركيده صفا۱۱۱۱۱۱فارياب- جمال آباد هور
سراج كهنوج۰۹۱۳۳۴۸۲۳۵۳رودبارجنوب رضوانيه آب حيات
نويدباركشاورز(جيرفت)۰۹۱۳۱۴۸۰۲۶۴جيرفت – پايانه حمل و نقل بار
رهام بار عرشياي اروندجنوب۰۳۴۴۳۳۹۰۱۸۶\كرمان -رودبارجنوب-بخش جازموريان -خيابان صاحب الزمان
جهان ترابر منوجان۰۹۱۳۱۴۹۶۵۱۹منجان، اسلام آباد شيبكوه، جنب شن و ماسه زارعي
محمودي۱۱۱۱۱۱۱۱
جهانبار كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
رضوان۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
سبزواران۱۱۱۱۱۱
بهاران جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
نارنج بار جيرفت۰۹۱۳۱۴۸۴۳۸۸جيرفت، ميدان عامري، خيابان شهيد صدوقي، كوچه شهيد فرخي
آروين بار۰۳۴۴۳۳۱۶۱۳۸جيرفت – بلوار امام – جنب شهرك صنعتي
سالار بار۰۹۱۳۱۴۹۶۲۰۱جيرفت-بلوار جانبازان
جازموريان بار۰۹۱۳۲۹۵۶۲۵۵رودبار جنوب-شهر جازموريان
شريف۱۱۱۱۱۱
تندر كرمان۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
كمال بار عنبرآباد۰۹۱۳۰۵۱۳۱۲۷عنبرآباد – سه راه كوه فجر پايانه باربري ها
سجاد جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱۱
ولي عصر۱۱۱۱۱۱۱۱۱
راستين جاده۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
يگانه۱۱۱۱۱۱
كمال بارجيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
شايان مهرگان۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
اسكندر۱۱۱۱۱۱
محمود بار۱۱۱۱۱۱
نيك بختپايانه بار
نخلستان۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
زرين بار كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
شركت حمل ونقل كالاي كمال عنبراباد۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
سپهربارسبزواران كوير۰۹۱۰۶۸۶۰۸۲۶جيرفت
صادق۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
افشارميثم آباد۱۱۱۱۱۱۱۱
اميدبارجيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
علي آبادجيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مزرعه پيك۱۱۱۱۱۱۱۱
نمايندگي شركت سوربن ترابر خزر۰۳۴۴۳۲۱۶۱۱۷ابتداي جاده جيرفت كرمان بعد از ميدان سپاه جنب ورودي شهرك صنعتي
مهديه جيرفت (مهديه بارجيرفت )۰۹۱۳۳۴۸۱۹۲۷پايانه بار جيرفت ورودي شهر جنب پليس راه
عادل بار۰۹۱۳۳۴۸۴۹۴۲استان كرمان – شهرستان جيرفت – بخش اسماعيليه – روستايي طرج
اعتمادبارسادات سبزواران۰۹۱۲۰۷۳۵۰۱۷جيرفت
شيله فارياب۱۱۱۱۱۱
شايان بار عنبرآباد۰۹۱۳۲۴۱۱۸۷۹عنبرآباد، سه راه خرپشت
حديث بار رودبار۰۹۱۳۱۴۱۵۳۹۱فارياب خيابان شهيدان علي و محمد تاجيك
رسول جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
آروين بار سبزواران۰۹۳۹۲۹۰۱۷۶۷جيرفت – خيابان آزادي
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مديران بار۰۹۱۳۳۴۸۰۳۲۵جيرفت- جاده سد- شهرك آب منطقه اي- بلوك ۲۷
موحد۱۱۱۱۱۱۱
مينو بار۰۹۳۸۴۳۶۵۸۶۸منوجان-روستاي گنج آباد-كوچه شهيد دلشادي-پلاك ۱
سادات بار۰۹۱۳۹۵۰۸۳۶۲جيرفت-خيابان كشاورزي – كوچه ۴۵
وحدت كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
وحدت۰۹۱۳۸۴۶۸۱۸۷جيرفت-خيابان كشاورزي- كوچه تكيه علمدار كربلا – پلاك ۲۵
فرشادبار۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
توحيد كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
ايران پيما جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
گندم وآردجيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
عنبربارجيرفت۱۱۱۱۱۱
درخشان سحر۱۱۱۱۱
تيزروساسان سنجري۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
غريبه سفر فارياب۹۱۳۸۴۲۳۳۰۳فارياب خيابان سردار شهيد سيد حسين تاجيك كوچه وحدت منزل شخصي
افق كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
بهاربندر۱۱۱۱۱۱۱۱۱
طالب۱۱۱۱۱۱۱
موردان۱۱۱۱۱
شجاع كرمان۱۱۱۱۱۱
سنجري۱۱۱۱۱۱۱۱
راه ابريشم۰۳۴۴۳۳۱۱۱۱۱جيرفت- كيلومتر ۵ جاده جيرفت- كرمان- اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي جنوب استان كرمان
كريم آباد۰۹۱۳۳۴۸۴۸۱۱جيرفت -پايانه بار-غرفهشماره ۶
سبزه زار زمرد۹۱۳۳۴۹۰۳۵كهنوج- بخش فارياب روبروي پمپ بنزين
حميدشارما۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
پيك بار(كرمان )۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
سدبار(صدبار)۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
هليل بار۱۱۱۱۱
مهدي جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
سپهر بار جيرفت۰۹۱۳۲۴۸۱۵۰۶جيرفت-خيابان آزادي-كوچه ۱۵-پلاك ۴۲
عنايت نصر۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
زرچين كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
فرشاد۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
جهان بار۰۹۱۳۲۴۹۷۶۶۲منوجان.جنب نمايندگي ايران خودرو
ايمان كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
چهارفصل جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱۱
آب حيات۱۱۱۱
شاهد۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
اطمينان كرمان۳۲۹۱۰۳۳۳پايانه بار غرفه۲۸
سجاد نرماشير۱۱۱۱۱۱رستم آباد – روستاي عزيزآباد – باربري سجاد نرماشير
اطمينان ترابر ارگ۰۳۴۴۳۴۱۴۷۲بم – بلوار خليج فارس بلوار باربريها
راهيان مس سرچشمه۰۳۴۳۴۳۱۰۴۷۶سرچشمه سمت راست جاده اصلي رفسنجان شهربابك – نرسيده به پمپ بنزين
شركت حمل و نقل فراورده هاي نفتي صابر بار كرمان۳۲۵۳۴۹۸۳كرمان باغين انبار شركت نفت شهيد احمدي روشن
جهان سيرجان۳۴۷۳۰۶۳سيرجان منطقه ويژه پايانه بار غرفه a۷
ايثار كرمان۳۲۹۱۰۵۲۰كرمان- كيلومتر ۱۷ جاده تهران- جنب كارخانه سيمان- پايانه بار- غرفه شماره ۴۶
افشار بم۰۳۴۴۴۳۴۲۳۱۳بم – بلوار خليج فارس ترمينال باربريها باربري افشار بم
جهان سيناي رفسنجان۳۴۳۵۶۳۱۹رفسنجان كيلومتر ۶ جاده كرمان پايانه بار غرفه ۱۴
عزم۰۳۴۴۲۲۵۸۴۹۴پايانه بار غرفه Aلاين ۶
جاده رانان رفسنجان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۳۴رفسنجان پايانه بار كيلومتر ۵ جاده يزد غرفه شماره ۱۲
مهديه كرمان۳۲۹۱۰۰۶پايانه بار غرفه۲۴
سهره ترابر۳۲۹۱۰۰۰۹پايانه بار- جاده تهران- غرفه ۱۴
راهيان ترابر سمنگان۰۹۱۳۱۷۸۴۸۳۱سيرجان منطقه ويژه اقتصادي پايانه باربري بلوك A غرفه ۸
قدمگاه لاله زار۰۹۱۳۳۴۲۶۰۵۲شهرستان بردسير روستاي باغابر
پور باقري ترابر۳۲۶۱۶۵۴۳رفسنجان . جاده رفسنجان به يزد پايانه بار عمومي
اتحاد(رفسنجان )۰۹۳۶۰۶۷۹۵۲۳رفسنجان پايانه بار غرفه شماره ۷
بارز ترابر كرمان۳۲۹۱۰۳۵۵كرمان جاده تهران بعد ازكارخانه سيمان پايانه حمل ونقل غرفه۴۹
سوخت گستر جنوب۰۹۱۳۱۴۱۰۶۱۹كرمان – باغين جاده رفسنجان
پيشرو ترابر زراوند۰۹۱۳۱۴۱۹۰۸۰زرند- جاده زرند- رفسنجان- روبروي پمپ بنزين ولي عصر
دهقان ترابر آسيا۰۳۴۴۴۳۴۳۳۰۱بم بلوار خليچ فارس ترمينال باربري ها باربري ابوذر
ايمان نقل كارمانيا۳۲۹۱۰۱۵۵جاده تهران جنب كارخانه سيمان كرمان پايانه بار غرفه۱۸
كوشش۳۹۱۳۲۳۱۳۴رفسنجان پايانه بار فرغه شماره ۱۹
حمل و نقل فرآورده هاي نفتي وزين آرين ترابر كريمان۰۹۱۳۱۹۸۶۱۳۳كرمان – جاده باغين- رفسنجان ،‌انبار نفت شهيد احمدي روشن
سيرجان صفا۰۳۴۳۳۳پايانه بار غرفه d۱
اتوبار (رفسنجان )۰۳۴۳۴۳۵۶۳۶۰رفسنجان كيلومتر ۵ جاده يزد پايانه بار رفسنجان غرفه شماره ۶
جهان بار قادرآباد۱۱۱۱۱۱بافت شهرستان ارزوئيه- سه راهي روستاي قادرآباد
بهار كرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۴۴۷پايانه بار غرفه شماره ۹
ايمان (رفسنجان )۰۳۴۳۴۳۵۶۳۴۲رفسنجان پايانه بار غرفه شماره ۵
قدس رستم آباد۰۹۱۳۱۴۴۱۴۸۰رستم آباد – سه راهي ايرانشهر
كايناتي۴۴۳۴۰۶۶۶شهرستان بم – بلوار خليج فارس – بلوار ترمينال باربري كايناتي
حجت راور۳۳۷۲۰۵۶۰راور- جاده كمربندي بعد از پل آبكوهي (جنب پليس راه)
راه گستر۳۲۹۱۰۱۵۸باغين نرسيده به كارخانه سيمان پايانه بار غرفه ۳۷
جيران بار رفسنجان۳۲۵۲۹۵۲۰رفسنجان- كيلومتر ۵ جاده يزد رفسنجان- انبار نفت رفسنجان
شركت فرآورده هاي نفتي نجار ترابر كبير كرمان۰۳۴۳۲۵۳۱۱۹۴كرمان باغين انبار نفت شهيد احمدي روشن
چاپار حقيقت۳۲۶۱۳۴۳۳جاده تهران پايانه حمل و نقل
قدس كرماناتوبان كرمان -باغين پايانه بار
ترابرگستر كرمان۰۹۱۳۱۴۱۲۱۷۹كرمان جاده تهران بعدازكارخانه سيمان پايانه حمل ونقل جنب سالن اداري
آرمان ترابر كوير۳۲۹۱۰۰۱۹كرمان پايانه بار – غرفه شماره ۵۴
سعادت ترابر سيرجان۰۹۱۳۱۴۵۱۵۶۹كمربندي غربي سيرجان- بعد از جايگاه صدف
تيز گامان۳۲۹۱۰۲۷۹جاده تهران بعداز كارخانه سيمان كرمان بايانه حمل ونقل
يدك بار كرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۲پايانه بار غرفه شماره ۳۴
اتحاديه كرمان۳۲۹۱۰۳۹۱كيلومتر ۱۷ جاده تهران پايانه حمل ونقل غرفه شماره۲
اسلام بار جنوبشرق۳۲۶۱۵۳۶۳كرمان اتوبان كرمان-رفسنجان انبارشركت ملي پخش فراوردهاي نفتي كرمان
كالا كاروان ترابر كوير۳۲۹۱۰۲۲۱پايانه بار غرفه ۴۵
خليج فارس (سيرجان )۱سيرجان جاده فرودگاه پايانه بار سيرجان
صوغان بار۱۱۱۱۱۱كرمان بافت ارزوئيه صوغان جنب پمپ بنزين سه راهي سرخان
رامين بار۱۱۱۱۱۱ارزوئيه سه راهي ثاراله
راهيان مس رفسنجان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۰۶رفسنجان پايانه حمل ونقل غرفه ۱۵
نور ترابر سيرجان۰۳۴۴۲۳۰۵۳۴۷سيرجان – جاده حجت آباد
آريا فجر ترابر۰۹۱۳۳۴۵۲۷۷۴منطقه ويژه اقتصادي بن بست سپهر سمنگان لاينB پلاك ۱۹
فرآوردهاي نفتي شهاب كرمان۳۲۵۲۹۵۲۰جاده كرمان- رفسنجان شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه كرمان
بردسير ترابر ايرانيان۰۳۴۳۳۵۲۷۹۱۷بردسير- شهرك صنعتي قطعه ۱۵۰
گسترش ترابر شميم۰۹۱۲۱۲۰۸۸۲۸منطقه ويژه تجاري – پايانه حمل و نقل سيرجان – غرفه شماره ۷
جهانبارتهران انديشه۳۲۹۱۰۰۳۳جاده تهران بعد از كارخانه سيمان پايانه بار غرفه ۳۰
بهادران قاصد۳۲۹۱۰۰۲۰پايانه بار غرفه ۲۰
ميهن سمنگان سير احسان ترابر۰۹۱۳۳۴۱۰۸۹۸پايانه بار لاين aغرفه ۳
كاروان بار۰۳۴۴۲۲۲منطقه ويژه اقتصادي پايانه بار لاين cغرفه ۵
اسماعيل زاده۲۹۱۰۰۱۳-۴پايانه بار غرقه شماره۱۰
ياران خيبر۰۳۴۳۲۹۱۰۲۲۲پايانه بار حمل و نقل كرمان
گهر اميران ترابر سيرجان۰۳۴۴۴سيرجان -جاده شهربابك كيلومتر ۷ -منطقه ويژه اقتصادي -پايانه بار لاين bغرفه۲
بادبان مدبر۰۹۱۳۱۴۵۱۳۱۸منطقه ويژه پايانه بار لاين Dغرفه ۲
حيات گسترپايانه بار غرفه۵۱
هاني بار كرمان۳۲۹۱۰۴۶۵كرمان جاده تهران بعدازكارخانه سيمان پايانه بارغرفه۴۸
بهاران ارزوئيه۱۱۱۱۱۱ارزوئيه سه راهس ثارالله سمت قادراباد كيلومتر۸
ساحل۰۹۱۳۲۴۷۳۵۱۲سراه بنياد جانبازان
حجت انار۰۳۴۳۴۳۵۶۳۱۰انار كمربندي قديم بلوار خليج فارس
راهنورد بار پايدار رفسنجان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۴۰رفسنجان جاده يزد پايانه بار غرفه شماره ۱۰
سينا ترابر كوير۳۲۹۱۰۴۴۶كيلومتر ۱۷ جاده تهران پايانه حمل ونقل غرفه ۴۲
راه پيما۳۲۹۱۰۱۴۱-۴۳جاده تهران بعد از كارخانه سيمان پايانه حمل و نقل بار غرفه۲۵
پيك كرمان (پيوند بار)۰۳۴۳۲۹۱۰۴۷۳جاده تهران پايانه بار كرمان غرفه ۲۹
سيرجان جنوب۰۳۴۴۲۲۵۷۴۹۴منطقه ويژه پايانه بار بلوك dغرفه ۱۰
اتوبارآرمان۰۹۱۳۳۴۰۱۸۲۳كرمان جاده تهران جنب كارخانه سيمان پايانه بار كرمان غرفه ۱۲
سجاد شهربابك۳۴۱۳۳۱۹۴شهربابك روبروي شهرك رزمندگان
سيرجان ترابرانشركت سيرجاجاده فرودگاه جنب گمرك پايانه بار سيرجان غرفه C
راهيان مس كرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۱۶۶كرمان پايانه بارغرفه ۳۶
گسيل بار زرند۰۹۱۳۱۴۰۶۲۲۰زرند كمربندي رفسنجان روبروي پمپ بنزين
قائم ابشوئيه۰۹۱۳۳۴۷۹۸۷۹شهرستان ارزوئيه- بخش صوغان- جنب خشك كن محمد اسماعيل زاده
كارمانيا ترابر بافت۱۱۱۱۱۱بافت شهرستان ارزوئيه سه راهي ثارالله بطرف دولت آباد سمت چپ
راه وجاده۲۹۱۰۰۲۲كرمان-پايانه بار غرفه شماره ۲۲
اصحاب سيرجان۰۳۴۴۲۳۳۴۹۸۱سيرجان پايانه بار
سرير ترابر گواشير۶۹-۳۲۹۱۰۵۶۰كرمان _جاده رفسنجان انبار نفت شهيد احمدي
اتحاديه بم۴۳۴۲۴۷۶بم – بلوار خليج فارس – ترمينال باربريها باربري اتحاديه
حساس كرمان۳۲۹۱۰۰۱۴پايانه بار غرفه ۳۱
راديس ترابر۰۹۱۳۲۴۲۲۸۹۶كرمان-زرند-كمربندي رفسنجان روبه روي پمپ بنزين ولي عصر
رفاه بار۰۳۴۴۲۲۶۳۳۲۱منطقه ويژه پايانه بار لاين cغرفه ۸
سبك باركرمان۳۲۹۱۰۰۰۷كرمان- كيلومتر ۱۷ جاده تهران- جنب كارخانه سيمان كرمان- غرفه شماره ۱۳
نسيم باغين۳۲۹۱۰۵۱۰كرمان- محوركرمان باغين (حدود۳۰۰متر)بعداز پل روگذرمحوررفسنجان-ماهان بسمت باغين سمت راست
سريرفتحجاده تهران جنب كارخانه سيمان
عدل بار كرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۰۲۰جاده تهران جنب كارخانه سيمان پايانه اي حمل بار غرفه ۷ باربري عدل
سيرجان پيمان۰۳۴۴۲۲۵۸۸۸۹سيرجان منطقه ويژه لاين Bغرفه ۱۵
معين كرمان۳۲۹۱۰۳۹۳كرمان جاده تهران پايانه باركرمان غرفه ۱
فرآورده هاي نفتي حجت راه كرمانكرمان اتوبان باغين – رفسنجان انبار شركت ملي پخش فراوردهاي نفتي كرمان
پيك سيرجان۰۳۴۴۲۲۵۲۶۵جاده تهران منطقه ويزه پايانه بار غرفه شماره s۲
بهارشمس۰۳۴۴۲۲۵۱۲۹۰منطقه ويژه لاين Aغرفه ۸
نخلستان بار بم۰۳۴۴۴۳۴۱۶۴۴بم-ميدان تره بار – ترمينال باربري ها – باربري نخلستان بار بم
فاليز بار ارزوئيه۰۳۴۵۸۴۷۰۹۲شهرستان ارزوئيه سه راه ثرالله
عسكر ترابر بوتيا۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۹كرمان- پايانه بار
شوكا۰۳۴۴۲۲۵۳۲۳۸ابتداي جاده سيرجان بافت،كيلومتر۲،شهرك حمل و نقل كالا
كويرهزار۰۹۱۳۱۴۰۲۸۶۶راين – انتهاي ==== خيابان مدرس
يكتاطلاي سبز۰۳۴۳۴۳۵۶۳۲۶رفسنجان كيلومتر ۵ جاده يزد پايانه بار رفسنجان غرفه شماره ۱۳
فرآورده نفتي تانكررانان رفسنجا۰۹۱۳۳۹۳۲۱۱۸بلوار ايت الله صدر روبروي فضاي سبز
عدالت رفسنجان۰۹۱۳۳۹۳۳۷۹۰پايانه بار غرفه شماره ۴
راشا ونداد ترابر سيرجان۰۹۱۳۱۴۰۲۸۶۶سيرجان پايانه بار جنب منطقه اقتصادي غرفه بي هفت
شيرخدا۰۹۱۳۱۴۱۳۲۰۸ريحان شهر – كيلومتر ۸ جاده زرند كرمان
كويربار۴۲۳۸۲۵۵۶پايانه بار لاين Cغرفه ۹
نويدباركشاورز(بافت ).ارزوئيه سه راه ثار الله
صبا(كرمان )۰۳۴۳۲۹۱۰۰۲۵كيلومتر۱۷ جاده تهران جنب كارخانه سيمان پايانه بار غرفه شماره ۳
پاسارگاد ترابر آريا۰۹۱۳۱۴۰۴۵۵۷رفسنجان كيلومتر ۷ جاده رفسنجان به انار . انبار نفت شهيد حاج قاسم سليماني
ميمند بار شهربابك۰۹۱۳۳۴۰۵۵۶۵شهربابك كيلومتر ۳ جاده هرات
همسفران خوشدل۴۲۲۵۷۶۶۰سيرجان منطقه ويژه اقتصادي پايانه حمل و نقل كالا
جنوب شرق۰۳۴۳۵۶۳۱۶پايانه بار رفسنجان غرفه شماره ۹
آرمان ترابر رفسنجان۰۹۱۳۳۴۰۱۸۲۳رفسنجان جاده يزد روبروي شركت ملي نفت پايانه حمل ونقل باررفسنجان
اسلاميت۰۹۱۳۳۴۰۴۲۸۰شهداد خ طالقاني جنب بانك صادرات
دشت ران بردسير۳۳۵۲۰۷۶۶بردسير-كيلومتر۴ جاده بافت
بارانداز كوير كرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۲۸۰پايانه حمل ونقل غرفه ۵۰
خليج فارس (كرمان )۱۱۱۱۱۱كرمان پايانه غرفه ۱۶
توان سبز جاده كارمانيا۳۲۶۱۶۵۴۳كرمان . بعد از كارخانه سيمان پايانه بار
سعادت (كرمان )۰۳۴۳۲۹۱۰۳۶۵كرمان بلوار خليج فارس بعدازكارخانه سيمان پايانه حمل ونقل غرفه ۱۵
پيك بافت ترابر۰۹۱۳۱۹۷۴۷۸۰بافت ، كيلومتر ۳ محور بافت-سيرجان
بوستان باركرمان۳۲۹۱۰۱۵۳كرمان- كيلومتر ۱ جاده تهران – جنب كارخانه سيمان- غرفه۲۶
راهيان مس ميدوك۳۴۱۳۳۷۰۰شهربابك – جاده شهربابك-انار – بعداز اداره هواشناسي – شركت حمل و نقل راهيان مس ميدوك
سرآمد ترابر سيرجان۰۳۴۴۲۲۵۲۳۳۲پايانه بار لاين d
ماهان ترابر سمنگان۰۳۴۴۲۲۳۰۴۶۴كيلومتر ۴ جاده تهران
شركت حمل فرآورده هاي نفتي پترو صنعت بوتيا۰۳۴۳۲۵۲۲۵۲۰شركت نفت رفسنجان-كيلومتر ۵ جاده رفسنجان-يزد
سيرجان بار۰۳۴۴۲۳۰۳۳۸۵سيرجان پايانه بار غرفه ۱۶
باميان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۲۳رفسنجان پايانه بار غرفه ۱۸
جاودانه كوير۰۳۴۳۴۳۵۶۳۲۴رفسنجان پايانه بار غرفه شماره ۸
هجران كويركرمان۳۲۹۱۰۱۴۶پايانه بار غرفه۲۷
گلستان باركرمان۳۲۹۱۰۱۵۷كرمان جاده تهران جنب كارخانه سيمان پايانه بار غرفه۲۱
كاروان ترابر امير رفسنجانكرمان بلوار ايه اله صدوقي بعد از موكت ترمه
شاهين گواشير ترابر۳۳۵۴۱۶۳۱بردسير دشتكار روستار آتشان
شركت تعاوني نفت كش هاي ارباب جمعي سيرجان۰۹۱۳۱۴۵۴۴۷۰سيرجان انبار نفت
پيك انار۰۳۴۳۴۳۸۵۲۹۹انار بلوار جمهوري جنب پمپ بنزين
كشاورز بم۴۴۳۴۱۳۹۳بم – ترمينال باربري ها شركت حمل و نقل كشاورز بم
ت پيمانكاران مواد نفتي كرمان۲۵۱۵۲۵۱- ۰باغين جاده رفسنجان انبار نفت
ماهر بار كوهبنان۰۹۱۳۳۹۵۹۲۴۲كوهبنان- جاده آسفالته به سمت راور
فرآورده هاي نفتي بوتيا پترو كوير۰۳۴۳۲۵۲۹۵۲۰انبار نفت شهيد احمدي روشن
آزادي (بم)۰۹۱۳۱۴۴۰۴۸۱بم بلوار خليج فارس بلوار باربريها باربري آزادي
جهانبار كرمان۳۲۹۱۰۴۰۹پايانه حمل و نقل غرفه شماره ۶
پيام سيرجان۰۳۴۵۸۴۴۹۰۶۶-۸سيرجان كمربندي بلوار شاهد
آريا ترابر كيان۰۳۴۸۵۱۲۶۲۴۹كرمان بزرگراه آيت الله هاشمي پايانه حمل ونقل
امين راه كريمان كارا۳۲۹۱۰۱۳۹كرمان جاده تهران بعد از كارخانه سيمان پايانه باربري غرفه ۴
اعتماد ترابر ناوگان كوير۴۲۲۸۰۳۶۳سيرجان جاده بندرعباس كيلومتر ۳ اراضي صالح اباد
تركيبي معدني گهرترابر سيرجان۰۳۴۴۲۲۷۲۲۴۹منطقه ويژه پايانه بار لاين bغرفه ۱
شاهين ترابر رفسنجان۳۴۳۲۷۲۸۱رفسنجان خيابان امير كبير غربي جنب گلزار شهدا
سپهرسمنگان۰۳۴۴۲۲۵۴۱۱۹سيرجان منطقه وي‍ژه اقتصادي لاين cغرفه ۱
گذرگاه جنوب شرق كرمان۳۲۶۱۰۳۱۸كرمان پايانه بار غرفه۳۳
بهمن بار كرمان۳۲۹۱۰۱۳۸كيلومتر ۱۷ جاده تهران پايانه حمل و نقل
كاوه ره پيمان۰۳۴۳۴۱۳۵۲۳۲شهربابك- جاده سيرجان- انار- بلوار خليج فارس- جنب كافه طالقاني
سمنگان ترابرايرانيانپايانه بار لاين bغرفه ۴
فرآورده هاي نفتي عقاب پترو كريمان۰۹۱۳۱۴۱۴۸۰۵باغين انبار نفت احمدي روشن
عماد گستر افق بار۳۳۴۲۷۷۷۷شهرستان زرند =ميدان دانشگاه اول جاده دانشگاه ازاد
لنگربار۰۳۴۴۲۲۵۱۶۵۲سيرجان منطقه ويژه اقتصادي پايانه باربري
تعاوني حمل و نقل كالاي شهرستان زرند۰۳۴۳۳۴۳۴۰۴۸شهرستان زرند كمربندي رفسنجان جنب خيابان شهداي محمداباد
كارمانيا ترابر۰۳۴۳۳۲۹۱۰۵۴۴كرمان اتوبان خليخ فارس بعد از كارخانه سيمان پايانه حمل و نقل
قطران بار زرند۰۹۱۳۲۴۲۱۵۱۷جاده زرند ريحان شهر پشت كارخانه زغال شويي جنب مسكن مهر
سيرجان آذرخش۰۳۴۴۲۳۸۲۹۷۵سيرجان منطقه ويژه پايانه بار
زراوند ترابر مهر ايرانيان۰۳۴۳۳۴۲۷۰۴۸زرند جاده رفسنجان بعداز پمپ بنزين وليعصر جنب شركت پستهg
شهريار سيرجان بارز۰۹۱۲۱۹۶۳۹۶۹سيرجان پايانه بار غرفه D۳
قدس رفسنجان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۳۹رفسنجان كيلومتر ۵ جاده يزد روبروي شهرك نفت پايانه بار غرفه شماره ۱۱
روشن ترابركرمان۳۲۹۱۰۴۶۲پايانه بار كرمان – غرفه شماره ۵۲
طوفان بار۰۹۱۳۷۴۴۰۱۷۵كرمان پايانه بار غرفه ۲۳
ميهن بارنويد كرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۰كرمان پايانه بار غرفه شماره ۵
پرستوي كوير(حسيني)۰۳۴۳۴۳۵۶۳۱۲رفسنجان پايانه بار غرفه شماره ۲۰
پوررنجبران سيرجان۰۳۴۴۲۲۵۵۵۹۰سيرجان پايانه بار
كيان بار۰۳۴۴۲۲۵۲۷۷۵سيرجان پايانه بار غرفه a۴
ارغوان بار۰۳۴۴۲۲۵۸۳۸۲پايانه بار لاين aغرفه ۲
آزادي راه بار كارمانيا۳۲۶۱۴۹۶۵جاده تهران بعد از پل راه آهن سه راه قائم آباد سمت راست
پارس ترابر سيرجانضضضضمنطقه ويزه پايانه بار
تعاوني كاميونداران بردسير۰۳۴۳۳۵۲۹۰۹۳كرمان-بردسير:ضلع شمالي بلوار امام رضا ع پشت اداره راه و ترابري
سيمرغ بام كوير بافت۰۹۱۳۱۴۷۴۵۰۶شهرستان بافت كيلومتر ۴ محور بافت سيرجان جنب روستاي بشنان
عرفان گيتي ترابر۳۴۵۴۲۲۳۵۲منطقه وِيژه پايانه بار لاين d۵
قدربار۰۳۴۴۲۲۰۸۲۸۶سيرجان كمر بندي انتهاي خيابان ابو ريحان پلاك ۵
رهنمون(شعبه)۳۳۵۲۰۳۴۳بلوار امام رضا رويروي اداره مسكن و شهرسازي جنب فني و حرفه اي
تنديس ترابر سيرجان۰۹۱۲۱۴۹۸۳۸۵سيرجان محمود آباد سيد خيابان امام خميني
نخل بم۰۳۴۵۸۶۵۶۰۸۵ارگ جديد ورودي منطقه ويژه شركت حمل و نقل نخل
پيام۱۱۱۱۱۱ارزوئيه- كيلومتر ۱ سه راهي ثارالله به سمت شاهماران
آزادگان (كرمان)۰۹۱۲۸۵۴۴۱۲۷كرمان جاده تهران كيلومتر ۱۸ جنب كارخانه سيمان پايانه بار غرفه ۵۳ شركت حمل و نقل آزادگان
نفتي نيروبار كوير كرمان۰۹۱۳۱۴۱۳۲۳۶بلوار شهيد صدوقي-خيابان اتورفسنجان-نرسيده به كوچه شماره ۱
رهنمون۰۳۴۴۲۲۸۳۸۲۲سيرجان پايانه بار غرفه آ۵
توكل رفسنجان۰۳۴۳۴۳۵۶۳۰۹رفسنجان پايانه بار غرفه شماره ۱۶
سيرجان خاوران۰۳۴۴۲۲۵۸۴۹۴منطقه وي‍ژه پايانه بار بلوك cغرفه ۳
سي سنگان۰۳۴۴۲۳۸۲۴۰۰پايانه بار لاينAغرفه۱۰
پيك خيبر۴۲۳۸۲۵۹۰سيرجان پايانه بار غرفه c۴
امانت بار ارزوئيه۰۹۱۳۱۴۷۴۰۷۳ارزوئيه- نرسيده به ۳ راه قادرآباد-روستاي گلناباد
مكران باركرمان كيلومتر ۲۰جاده تهران پايانه بار غرفه ۳۲
خليج بار سيرجان۰۳۴۴۲۳۸۲۵۶۱سيرجان كيلومتر۱۰ جاده شهربابك جاده فرودگاه پايانه بار لاين A غرفه يك
هرندي بم۴۴۳۴۴۶۴۱بم – بلوار خليج فارس – ترمينال باربريها شركت حمل و نقل بار هرندي
آبادان (كرمان )۳۴۱۲۶۱۲۵۴كرمان پايانه بار
طائف بار زرند۰۹۳۹۱۴۱۹۱۳۸زرند كيلومتر ۵ جاده زرند كوهبنان روبروي ارامستان زرند
گلستان گستر۰۳۴۳۴۳۵۶۳۰۴رفسنجان پايانه بار غرفه شماره ۱۷
سعادت ترابرزرند۰۳۴۳۳۴۲۶۱۷۰زرند جاده رفسنجان جنب پمپ بنزين
كهكشان راه سيرجان۰۳۴۴۲۳۸۲۲۰۰پايانه با ر لاين bغرفه ۲
شركت تعاوني حمل و نقل فرآورده هاي نفتي اميد پترو كريمان۳۲۶۱۸۲۶۱كرمان . كيلومتر ۷ جاده باغين به رفسنجان . انبار نفت شهيد احمدي روشن
سيرجان ساحل۰۳۴۵۳۴۷۲۵۶۸سيرجان پايانه بار
پرديس ترابر۰۳۴۳۳۴۳۱۶۰۰زرند- جاده زرند- از اراضي اسماعيل آباد حاجي
سيرجان بارياب۰۳۴۲۲سيرجان جاده نجف شهر روبروي دانشگاه صنعتي
باربري صحراي باربد ريگان زمين۰۹۱۳۵۷۵۸۱۸۸محمدآباد ريگان
جاليزبار۱۱۱۱۱۱۱۱
بهاربندر
ميلادمسعود۱۱۱۱۱۱۱۱
اتوبنز شهداد
لاله سمن۱۱۱۱۱۱۱۱
پيك بار(كرمان )
كاميونداران استان (كرمان )
محمود بار
اميدبارجيرفت
صنعت بار۱۱۱۱۱۱۱
توكل زرند
فرشاد
رسول جيرفت
كاروان بارپسند۱۱۱۱۱۱۱۱
قائم۱۱۱۱۱۱۱۱
احسان (جيرفت )
فرهاد
صداقت جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
سجادباربابك
تيزروساسان سنجرئ
رضوان
افشارميثم آباد
سبزواران
امين بافت
توحيد كهنوج
نمايندگي كرمان شركت توزيعي و پخش سايه سمن۰۳۴۳۲۷۵۲۶۶۲شرف آباد كوچه قائم ۴۵ نبش فرعي اول سمت چپ
نمايندگي بردسير شركت سمنگان ترابر ايرانيان۰۲۱۴۱۴۵۳۰۰۰استان كرمان – شهرستان كرمان – مجتمع فولاد سيرجان ايرانيان (بردسير)
نمايندگي بافت شركت مكران بار۰۹۱۳۱۴۰۹۲۱۵بافت كيلوتر ۱۰ جاده سيرجان كارخانه فولاد احيا استيل
اميد سازنده۱۱۱۱۱۱۱۱
چهارفصل جيرفت
منصوربار
شايان مهرگان
ايران سيرجان
حقيقت
نوشاد بار۱۱۱۱۱۱۱۱
فرشادبار
نظام پيشتازان۱۱۱۱۱۱۱۱
عدالت كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
كمال۱۱۱۱۱۱۱۱
محمودي
مرصاد رودبار۱۱۱۱۱۱۱۱
نيك بخت۱۱۱۱۱۱۱۱
شاهين عنبرآباد۱۱۱۱۱۱۱۱
رجحان دريا۱۱۱۱۱۱۱۱
صديق بار۱۱۱۱۱۱۱۱
بناوند بار منوجان۱۱۱۱۱۱۱۱
شيله فارياب
سبزه زارزمرد۱۱۱۱۱۱۱۱
اميري عنبراباد۱۱۱۱۱۱۱۱
ميلادكوير۱۱۱۱۱۱۱۱
ايمن رهنورد بردسيربردسير-بلوار۲۲بهمن نرسيده به ميدان
سدبار(صدبار)
دخيل بار۱۱۱۱۱۱۱۱
شاهرخ بار۱۱۱۱۱۱۱۱
پيمان جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
بارزبارفجر۱۱۱۱۱۱۱۱۱
شركت در شرف تاسيس۰۹۱۳۱۴۵۵۱۱۰بافت
مشيز ترابر بردسير۰۹۱۳۳۴۵۲۹۰۵بردسير-بلوار امام رضا روبرو نمايندگي مزدا
شكوه سبزبنه۱۱۱۱۱۱۱۱
نيك ترابربافت۰۹۱۳۱۴۰۴۵۳۷بافت به سمت جاده سيرجان
نمايندگي زرند شركت كاروان ترابر امير رفسنجان۰۹۱۳۱۴۰۱۳۹۰استان كرمان – شهرستان زرند – مجتمع فولاد زرند ايرانيان
فاتح ترابر جلگه رفسنجان۰۹۱۳۱۹۱۱۵۴۸رفسنجان پايانه بار غرفه شماره ۲۱
پولاد درخشان ترابر سيرجان۰۳۴۴۲۳۰۷۵۱۰سيرجان.ميدان گمرك(شاهد
نمايندگي سيرجان شركت حجت راه۰۹۱۳۱۴۵۱۵۶۲سيرجان- ابتداي جاده بندرعباس
راه ياران خيبر۳۴۳۲۹۱۰۰۱۹كرمان- پايانه بار غرفه۸۰
عنايت نصر
نوشادبار۰۹۱۳۲۴۹۳۲۳۰منوجان شهرك صنعتي
زابلي آب حيات
برادران مختاري۱۱۱۱۱۱۱۱
اسلام۱۱۱۱۱۱۱۱
راه نورد۱۱۱۱۱۱وارد نشده است
همت ترابر۰۹۱۳۳۴۷۹۸۰۸بافت – جاده سيرجان – جنب كارخانه فولاد
ايران پيماجيرفت
حجت عنبراباد۱۱۱۱۱۱۱۱
سپهربار جيرفت۰۹۱۳۲۴۸۱۵۰۶جيرفت -شهرك شهيدبهشتي خيابان سرداران
هليل بار
خيبرسبزرودبار۰۹۱۳۳۴۹۰۰۵۰رودبار-جهادچاه حسن
پارسيان زراوند۰۹۱۳۱۴۱۹۶۵۷زرند كيلومتر۸ جاده زرند كرمان ورودي روستاي بهاآباد
چاه ريگان۱۱۱۱۱۱۱۱
سالم۱۱۱۱۱۱۱۱
عنايت نصر۱۱۱۱۱۱
زرين جلوه كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
وحدت كهنوج
گل بهار۱۱۱۱۱۱۱۱
ميثم۱۱۱۱۱۱۱۱
كشاورزجيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
ازادگان كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
هميشه بهار۱۱۱۱۱۱۱۱
ناصري۱۱۱۱۱۱۱۱
مهدئ جيرفت
بارپسند نوشادارزوئيه۰۹۱۳۳۴۹۰۰۵۰ارزوئيه -سه راهي ثارالله
زابلي۱۱۱۱۱۱۱۱
درخشان سحر
وحدت كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
راسخ خاور۱۱۱۱۱۱۱۱
كشور پيما هرندئ
معين گلبهار۱۱۱۱۱۱۱۱
عنايت نصر۱۱۱۱۱۱
پشموك بار۱۱۱۱۱۱۱۱
بهاران جيرفت۰۹۱۳۴۴۸۴۷۰۰بزرگراه سطلان سيد احمد
آرشام ترابر ارگ بم۰۹۱۳۱۴۰۷۵۴۷بم ارگ جديد بلوار شرقي جنب شركت حمل ونقل نخل بم
نمايندگي كرمان شركت سراسري شتابان شمال۰۳۴۳۳۲۴۰۹۲۱كرمان شهرك صنعتي ش ۱خ سوسن پلاك ۹
آرياسيرمشيز بردسير۰۹۱۳۱۴۵۴۸۲۰بردسير كمربندي سيرجان
هاگ بار نمايندگي كرمان۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱كرمان جاده تهران ظبقه فوقاني آموزش پايه يكم
نمايندگي رفسنجان شركت حجت راه۰۹۱۳۱۴۵۱۵۶۲رفسنجان- كيلومتر ۵ جاده رفسنجان يزد
سراج كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
عسكر ترابر كوير۰۹۱۳۳۹۸۲۵۴۳كرمان- جاده تهران
زرچين كهنوج
محسن۱۱۱۱۱۱۱۱
نمايندگي رفسنجان شركت تعاوني پيمانكاران مواد نفتي۰۹۱۳۹۸۷۷۴۹۴استان كرمان شهرستان رفسنجان – انبار نفت شهرستان رفسنجان
ميهن كرمان
توانايي رفسنجان
قمادين بار۱۱۱۱۱۱۱۱
نمايندگي كوهبنان سمنگان ترابر ايرانيان۰۹۱۳۲۴۰۰۵۶۰پابدانا- فراوران
يگانه صداقت ترابرزرند۰۹۱۳۸۶۳۵۲۵۵زرند -جاده كمربندي قبل ازپليس راه زرند-مشهد
رسالت ارزوئيه۱
درشرف تاسيس۰۹۱۳۱۴۰۶۲۳۷بردسير شهرك صنعتي
بهروزبارجيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
باركبوتر
ايمان كهنوج
گندم وآردجيرفت
گواشير ترابركرمان
همراهان كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
عنبرآباد۱۱۱۱۱۱۱۱
كفايت بار
جمهوري اسلامي (بم )
پيك كهنوج ايران شرق۱۱۱۱۱۱۱۱
نمايندگي نرماشير شركت سوربن ترابرهوشمند۰۹۱۳۱۴۰۸۴۱۸كرمان بم رستم آباد نرماشير بلوار جمهوري نبش سردخانه ثمين
آرياسيرمشيز بردسير۰۳۴بردسير-ده نو سفيد
مجد ترابر گهر سيرجان۰۹۱۳۵۶۳۱۱۹۰سيرجان،‌ محور سيرجان-بافت، شهرك حمل و نقل، قطعه شماره ۳۶
صالح۱۱۱۱۱۱۱۱
شجاع كرمان
دهقان بار جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
دشت چناران۱۱۱۱۱۱۱۱
عقاب سيرجان۰۹۱۳۱۴۱۴۸۰۵كرمان- شركت نفت
سليم بار شايان۱۱۱۱۱۱۱۱
ابوذربارجيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
دلاويزبارسردري رودبار۱۱۱۱۱۱۱۱
دشت اسلام اباد۱۱۱۱۱۱۱۱
ارمان باراخلاص۱۱۱۱۱۱۱۱
جليل۱۱۱۱۱۱۱۱
بهمن۱۱۱۱۱۱۱۱
اخلاص باراميد۱۱۱۱۱۱۱۱
نادركهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
بهاران جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
پورباقرئ
بهاربندربهاركهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
نورترابر سيرجان۰۹۱۳۲۷۸۴۶۱۴سيرجان ميدان گمرك -كمربندي
آلا۰۹۱۳۱۴۵۱۵۶۲سيرجان- جاده بندرعباس بافت كيلومتر ۱
باربر
حمل ونقل كالا راه شيري۰۹۱۲۲۲۵۴۱۴۷سيرجان درمنطقه ويژه اقتصادي
شاهد
سعدي هور۱۱۱۱۱۱۱۱
توكل دوساري۱۱۱۱۱۱۱۱
محمديه۱۱۱۱۱۱۱۱
آبادان (جيرفت )۱۱۱۱۱۱۱۱
حديث بار رودبار۰۹۱۳۱۴۹۱۴۷۶روبار- بخش زهكلوت-روستاي چراغ آباد
استقلال رفسنجان
سريع بار عنبرآباد۱۱۱۱۱۱۱۱
حميدشارما
نمايندگي سيرجان شركت سراسري سريرفتح۰۹۱۳۰۴۲۱۹۳۲سيرجان كيلوتر ۶۰ جاده شيراز معدن گل گهر
نمايندگي بافت شركت كاروان ترابر امير۰۹۳۰۲۴۲۳۸۳۰بافت كيلومتر ۵ جاده سيرجان ابتداي جاده شركت فولاد احيا بافت
بارهاي نگين پيما سرزمين داغ۰۳۴۴۲۴۴۰۷۴۳شهرستان بافت -كيلومتر ۱۰جاده بافت -سيرجان
ماهان ترابر سمنگان۰۹۱۷۷۶۸۱۷۸۸كيلومتر ۵ جاده اتوبان تهران
سجادباررودان۱۱۱۱۱۱۱۱
نيكوسيرجيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
بهاران كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
انصاررودبار۱۱۱۱۱۱۱۱
صادق
شركت حمل ونقل كالاي كمال عنبراباد۰۹۱۳۰۵۱۳۳۱۲۷عنبراباد -سه راهي خرپشت ابتداي بلوار امام
اركيده صفا۱۱۱۱۱۱۱۱
نمايندگي راه و جاده در شهرستان بردسير۰۹۱۳۹۴۳۸۱۷۶بردسير
رسالت بافت۹۱۳۱۴۲۴۹۰بافت – جاده ارزوئيه سه راه ثارالله
گلستان دگاري۱۱۱۱۱۱۱۱
طيب جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
هماجيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
چهارفصل كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
پرستوئ كوير
كنت۱۱۱۱۱۱۱۱
كلموك
پيك سيرجانحمل نقل پمنطقه تجاري غرفه c۲
بار ارزوئيه
آب حيات
حامد۱۱۱۱۱۱۱۱
گل شهر۱۱۱۱۱۱۱۱
انجمن صنعت پخش هفتواد كرمان۰۹۱۳۱۴۱۳۰۶۲كرمان – شهرك صنعتي خضرا
سجاد جيرفت
ره پيمان شهربابك
پيوندپل
ستاره سبزجنوب۱۱۱۱۱۱۱۱
كريم اباد۱۱۱۱۱۱۱۱
كيان ترابر سمنگان۰۹۱۳۳۴۵۲۰۳۱سيرجان بلوار كمربندي جنب كارخانه آرد(سيلو)
كمال بارجيرفت
عنبربارجيرفت
روشن بار
جانبازان۱۱۱۱۱۱۱۱
مسرور بار سيرجان
گلستان باركهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
رهنمون سيرجان۰۳۴منطقه ويژه پايانه بار غرفه A۵
پديده بار آسمان كوير كرمان۳۲۶۱۳۷۱۸كرمان جاده تهران جنب پل دور برگردان حجاج
دادوند ترابر۰۳۴-۳۲۶۱۰۶۵۹كرمان-كيلومتر۵ جاده تهران(بلوارشهيدصدوقي)-نرسيده به ايران گاز-روبروي مسجد نظريان- شركت حمل و نقل دادوند ترابر(سهامي خاص)
نمايندگي بافت شركت سراسري سريرفتح۰۳۴۴۲۴۲۹۲۰۴استان كرمان – شهرستان بافت – مجتمع فولاد احيا استيل بافت
نمايندگي كرمان شركت سمنگان ترابر ايرانيان۰۲۱۸۸۶۸۹۲۷۷استان كرمان – شهرستان كرمان – مجتمع فولاد بوتياي ايرانيان
كوثرچاه حاجي۱۱۱۱۱۱۱۱
مهروئيه
عدل بروات
مزرعه پيككهنوج- فارياب جاده جيرفت جنب دستگاه ذرت
موحد
بهبار سرخ قلعه كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
مهديه بارجيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
افق كهنوجكهنوج- بلوارشهيد بهشتي روبروي اداره برق
اتحاد(بافت )
تانكر رانان شبديز۰۹۱۳۱۴۰۲۹۷۶كرمان جاده تهران تاسيسات انبار شركت نفت
نخلستان
اميران بار جنوب۱۱۱۱۱۱۱۱
جهانبار كهنوج
وحدت زه۱۱۱۱۱۱۱۱
رهبارسيرجان
شركت حمل ونقل كالا در شرف تاسيس۰۹۱۳۳۹۱۳۶۸۸رفسنجان-پايانه بار
ولي عصر
زند
راد مهر
خورجين بار
علي آبادجيرفت
نهضت اباد۱۱۱۱۱۱۱۱۱
موردانكهنوج – بخش فارياب
درشرف تاسيس۰۹۱۳۳۴۱۰۲۵۳كرمان – بلوار ايت الله هاشمي رفسنجاني
حسام جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
بامري۱۱۱۱۱۱۱۱
بهاران جيرفت۰۹۱۳۱۴۸۰۸۵۷جيرفت- بخش اسماعيليه روستاي كهورآباد
نمايندگي زرند شركت سمنگان ترابر ايرانيان۰۳۴۳۱۴۲۳۱۳۲استان كرمان – شهرستان زرند – مجتمع فولاد زرند ايرانيان
گلستان بارتوشه ارزوئيه۰۳۴۵۸۵۴۷۱۷۶ارزوييه كيلومتر۸جاده قادر اباد
رخشان زمين ترابر بافت۰۳۴۳۲۱۱۴۱۸۲بافت شهرك صنعتي خ صنعت ۱ بعد از كارخانه پانل
تازه بهاركهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
ارديزمشير
زاهدي نسب۱۱۱۱۱۱۱۱
خليج فارس (جيرفت )۱۱۱۱۱۱۱۱
سنجري
مس بار
پيروزي كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
ايمان جيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
اتوبنز كرمان
كاروان ترابرمشرق زمين۰۹۱۳۶۳۵۸۵۳۶بروات بلوارامام جنب چهارراه فرودگاه
كهكشان ترابر كوير۰۹۱۳۳۴۳۰۰۳۰زرند
شريف
دانيال كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
نويد بار كشاورز(كرمان )
ايرسوتر (زرند)
گندم وآرد(كرمان )
ازادي كهنوج۱۱۱۱۱۱۱۱
صابرجيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱۱
نويدباركشاورز(جيرفت)۱۱۱۱۱۱۱۱
درشرف تاسيس۰۹۱۳۳۴۶۸۱۸۸ريگان -بلوارجمهوري اسلامي روبرومسجد ابوالفضل
توحيدجيرفت۱۱۱۱۱۱۱۱
جهان مرواريد (رفسنجان )
عيليا۱۱۱۱۱۱۱۱
طالب
اسكندر
صاعقه
عدالت بار امين
تندر كرمان
دلفاردي۱۱۱۱۱۱پ۱۱۱۱۱
جهادنصر(كرمان )
توكل بم
زرين بار كهنوج
يگانه
راستين جاده
سعادت بار سيرجان-۴-۰۳۴۷۳۴۷سيرجان- منطقه ويژه اقتصادي
پهلواني كرمانشاه۰۸۳۳۴۳۲۹۴۸۱كرمانشاه كيلومتر ۹ جاده تهران پايانه حمل ونقل كالا
سجادجاده بيستون پايانه بار
شعبه خورشيد بار سپاهان۳۴۳۲۹۵۴۵كرمانشاه – كيلومتر ۵ جاده بيستون –
احسان بار ناصري۴۵۲۳۶۹۰۷اسلام آباد غرب شهرك صنعتي
نادري۰۸۳۴۸۲۲۴۶۹۲كنگاور ناحيه كارگاهي موسسه حمل و نقل نادري
نجوبران۰۸۳۴۵۸۸۲۷۲۷بيستون انتهاي بلوار امام جاده سنقر
سيروان گستركشاورز۰۸۳۳۴۳۲۹۵۳۴كيلومتر ۹ جاده بيستون پايانه بار
روندبنادر۰۸۳۴۸۲۳۶۲۰۹كنگاور كيلومتر ۱ جاده همدان شركت حمل و نقل روند بنادر
روندبار روانسرروانسر شهرك صنعتي شركت حمل ونقل روندبار روانسر
توسن ترابر پرآو۰۸۳۳۴۳۲۹۴۹۲كرمانشاه كيلومتر۱۰جاده همدان
نيك راهان غرب۳۴۳۲۹۵۰۳كرمانشاه كيلومتر ۷ جاده بيستون پايانه بار
پاشا بازرگان۰۸۳۴۴۶۲۲۲۲۷كرمانشاه – كيلومتر ۱۲ جاده ماهيدشت – ابتداي مجتمع صنايع سيمان سامان غرب
بارآوران كرمانشاه۰۹۱۸۹۲۸۴۹۱۴كرمانشاه روستاي ورله از توابع جوانرود
گلچين بار غربكيلومتر ۱۰ جاده كرمانشاه بيستون بعداز پل پايانه جنب انبار طريق القدس اميري وشركا_ كارخانه آردبيگلري
برق (كرمانشاه )۳۴۳۲۹۵۳۱پايانه بار_جاذه بيستون
ستاره غرب كرمانشاه۰۸۳۳۴۶۸۴۴۵۴كرمانشاه سه راهي قزانچي بعد از پمپ بنزين درويشي
فاتح بار۰۸۳۴۲۲۲۳۸۳۷سرپل ذهاب – شهرك صنعتي ريخك بين ايران گاز و شهاب گاز
عدالت۰۹۱۸۱۳۲۸۰۱۱اسلام آباد غرب – كيلومتر ۳ جاده اسلام آباد كرمانشاه روبروي شهرك صنعتي
بوتان رانكيلومتر ۵ جاده كرمانشاه به بيستون – پايانه بار بزرگ كرمانشاه
پيشرو امير بار هرسين۰۹۱۸۸۳۹۱۶۸۴هرسين كيلومتر ۵ جاده كرمانشاه شهرك پريوه
ساسان ترابر پارسكيلومتر ۹ جاده بيستون
آپادانا كنگاور۰۹۱۸۸۳۷۷۵۴۲كنگاور كيلومتر ۴ جاده همدان شركت حمل و نقل آپادانا
نيك راهان زاگرس متين۰۸۳۳۴۳۲۹۵۰۳كرمانشاه پايانه باربري
ستاره باستان۳۴۳۲۹۵۱۵كرمانشاه كليومتر ۸ جاده بيستون پايانه بزرگ كرمانشاه
پرستو چاپار غرب۳۴۳۲۹۵۰۷كرمانشاه كيلومتر ۹ جاده تهران پايانه بار غرفه ۱
بوستان بار غربكيلومتر ۵ جاده كرمانشاه بيستون
سمندركرمانشاه كيلومتر ۸ جاده بيستون پايانه بار
شركت جهان بار فولاد۰۸۳۴۵۸۵۲۵۵۶كرمانشاه ك ۳۵ج هرسين
فرآورده نفتي پيشگامان سوخت كرم۰۸۳۳-۸۳۹۲۵۵۴كرمانشاه-بلوار زن-پاركينگ شركت نفت
دلفين تانكر۰۸۳۳۸۲۶۵۹۰۳كرمانشاه ميدان سپاه بلوار زن پاركينگ شركت نفت دفاتر شركتهاي حمل و نقل مواد نفتي
سنگ سفيدگودين۰۹۱۸۳۸۶۲۲۶۵كنگاور كمربندي گودين ابتداري جاده
آرامش حمل كرمانشاه۴۳۱۰۰۱۷-۰۹كيلومتر ۵ جاده كرمانشاه بيستون پايانه باز بزرگ كرمانشاه
ذهاب كالا۰۸۳۴۲۲۲۶۳۵۳سرپل ذهاب ميدان تره بار شركت حمل و نقل ذهاب كالا
اطلس خسروي۰۸۳۴۲۴۲۲۹۲۷قضرشيرين بلوار راه كربلا جنب اداره تامين اجتماعي
فجر جهاد (كرمانشاه )۰۸۳۳۷۱۰۳۱۲۲كيلومتر ۹ جاده كرمانشاه بيستون – پايانه بار – شركت حمل و نقل فجرجهاد
ناقه بار ناقه چي۰۹۱۸۱۳۲۳۴۲۳اسلام آباد غرب بلوار دكتر شهيد فتاحي
رهپيمايان سنقر۰۸۳۴۸۴۲۹۴۹۱سنقر جاده همدان
حافظ كرمانشاه۳۴۳۲۹۵۴۵كيلومتر ۹ جاده بيستون پايانه بار بزرگ كرمانشاه
سنگين بار كلهر۰۸۳۳۴۶۲۲۳۱۵كيلومتر ۱۶ جاده اسلام آباد مجتمع كشت و صنعت ماهيدشت
عزيزي۳۴۳۲۹۵۰۸كرمانشاه كيلومتر۹ جاده بيستون
آبتين ترابر فرهادياناستان كرمانشاه شهرستان اسلام آبادغرب بلوارشهيد دكترفتاحي روبروي شهرك مشاغل
ماهان بار بيستون۰۸۳۳۴۳۲۹۵۴۵كيلومتر ۹ جاده بيستون
اطاقداران قائم۰۸۳۳۴۳۲۹۵۵۰كرمانشاه جاده بيستون
كشنده هاي واگذاري دولت۳۴۳۲۹۵۴۹كرمانشاه كيلومتر ۹ جاده بيستون پايانه بار
بيدسرخ۰۸۳۴۸۳۲۲۵۱۴صحنه ناحيه كارگاهي شركت حمل و نقل بيد سرخ غرب
عدالت دوستان۰۸۳۴۸۲۲۵۰۶۳كنگاور ناحيه كارگاهي شهرداري فاز ۱ شركت حمل و نقل عدالت دوستان
ياوران غرببيستون جاده همدان جنب پاسگاه نيروي انتظامي
آبادان (كرمانشاه )۸۳۳۷۱۳۰۷۹كرمانشاه كيلومتر۵جاده بيستون پايانه بار شركت حمل ونقل ابادان
طوفان بارشكرمانشاه كيلومتر ۹جاده بيستون پايانه بار
محمدي۰۸۳۳۷۱۰۳۰۶۶كيلومتر ۹ جاده بيستون
پيشروبار ناصري پور۰۹۱۸۱۳۲۳۴۲۳محور حميل بطرف اسلام آباد غرب نرسيده به روستاي كله جوب نبش رستوران اسماعيلي فاصله تا سراه ملاوي ۱۱ كيلومتر
رهسپارغرب۰۸۳۴۸۴۲۲۵۶۳سنقر خيابان شهيد آيت الله مدني مقابل سيلو
شعبه حمل ونقل بين المللي هاگ باركرمانشاه-كيلومتر ۹ جاده كرمانشاه-بيستون-پايانه بار بزرگ كرمانشاه-
كوچه بار كنگاور۰۸۳۴۸۵۶۲۵۲۷كنگاور كيلومتر ۱۰ جاده تويسركان سمت چپ جنب مجتمع خدماتي رفاهي دهكده سبز
پخش رازي كرمانشاه۰۸۳۳۴۲۷۰۴۴۹كرمانشاه – جاده سنندج – شهرك صنعتي – انتهاي خيابان سوم روبروي ايران سوله
آناهيتاغرب۰۸۳۴۸۳۲۶۱۱۱صحنه ناحيه كارگاهي شركت حمل و نقل آناهيتا غرب
چابك۴۳۲۹۵۲۷كيلومتر ۱۸ جاده بيستون به كرمانشاه روبروي شهرك صنعتي بيستون جنب اداره استاندارد مجتمع خدماتي رفاهي مومنه
نصربيستونكرمانشاه -كيلومتر ۹ جاده بيستون پايانه باربري شركت ها ومؤسسات- شركت نصر بيستون
آزادگان (كرمانشاه)۰۸۳۳۴۳۲۹۵۲۱كلومتر ۹ جاده بيستون پايانه خصوصي بار كرمانشاه
ماهان سلامت۰۸۳۴۸۴۲۴۲۴۲سنقر جاده كرمانشاه روبروي اداره دامپزشكي
چغالوند۰۸۳۴۳۲۲۹۰۱۲كرمانشاه – گيلان غرب – كيلومتر ۱ جاده اسلام آباد غرب
فرآورده نفتي راهيان نورالوند۸۳۶۶۰۹۹شركت نفت كرمانشاه
رهنورد بار زاگرس۰۸۳۳۴۳۱۶۱۳۱كرمانشاه جاده قديم تهران بعداز ميدان ظفرجنب شركت ايثار كرمانشاه شركت رهنوردبارزاگرس
سوخت ترابر غرب۰۹۱۸۱۳۲۳۴۲۳كرمانشاه بلوار زن شركت نفت كرمانشاه
پاييزان بار غرب۰۹۱۸۵۵۵۰۳۰۰كرمانشاه ماهيدشت
حكمت كرمانشاه۰۸۳۳۸۲۶۵۱۴۰ديزل آباد خيابان نمايشگاه داران شركت حكمت پلاك ۱۱۰
توانمند ترابر ميهن كرمانشاه۰۸۳۳۴۳۲۹۵۳۲كرمانشاه كيلومتر ۹ جاده بيستون پايانه بار استان كرمانشاه ساختمان شركتها و موسسات طبقه همكف
چرميان گيلانغرب۰۹۱۸۱۲۸۰۸۶۸گيلانغرب روستاي گورسفيد
مهدويانكرمانشاه كيلومتر ۹جاده بيستون پايانه بار
نوروزي۰۸۳۴۵۸۵۲۴۵۳هرسين پل چهر روبروي كارخانه كرپ ناز
بزرگ تانكرداران كرمانشاه۰۸۳۳۸۳۸۲۴۲۰بلوار زن شركت نفت
جانبازان نيلگونكرمانشاه-كيلومتر ۶ جاده سنندج- شهرك صنعتي، محله فاز۳ خيابان اصلي
اصفهان كرمانشاه۰۸۳۳۴۳۲۹۵۳۳كرمانشاه كيلومتر۹جادهبيستون پايانه بزرگ بار
خسروبار غرب۰۹۱۸۱۳۱۶۶۷۴جاده قصر شيرين به خسروي ۳۰۰ متر مانده به خسروي دست راست
توحيد (كرمانشاه )۰۸۳۳۸۲۶۲۷۹۷كرمانشاه منطقه صنعتي ديزل آباد خيابان تاكسيراني جنب معاينه فني ماهان موسسه حمل و نقل توحيد
جاده رانان سرمست۰۸۳۴۳۲۸۲۷۶۱استان كرمانشاه -شهرستان گيلانغرب – شهر سرمست – بلوار اصلي كيلومتر ۳جاده اسلام آباد غرب جنب پمپ بنزين
كاوه غربكرمانشاه پايانه كيلومتر۹ جاده بيستون
آذرخش سوار غرب۰۹۱۸۸۲۸۳۸۷۸اسلام آباد غرب بلوار شهيدفتاحي پشت جايگاه سوخت اسكندري
مهندسي حمل ونقل پتروشيمي۸۸۵۷۶۴۵۸كرمانشاه ، ابتداي جاده تهران ، پايانه خصوصي اعلام بار كرمانشاه ، غرفه شركت مهندسي حمل و نقل پتروشيمي
آرش بار جاويدان۰۸۳۳۴۳۱۸۰۹۰پايانه
پرسي گاز۰۸۳۳۴۲۷۲۵۰۷كرمانشاه كيلومتر ۶ جاده سنندج
والفجركنگاور شهرك صنعتي
كرمي
حيدريان
هوشنگي۴۳۲۹۰۵۰۶و۴كيلومتر ۹جاده بيستون پايانه بار
كاوه كنگاور۰۸۳۴۸۲۲۵۴۴۲كنگاور ناحيه كارگاهي شهرداري شركت حمل و نقل كاوه
شركت وانت باري۳۸۳۳۲۴۰۱ميدان كيهانشهر ابتداي بلوار شيخ فاضل طوسي
خورشيد بار سپاهان۰۹۱۳۳۱۶۸۸۴۳پالايشگاه نفت كرمانشاه
سبقت بار
پرسي گاز
شباب غرب
نجفي
پيروزگاز
لباف
ايران گاز(كرمانشاه )
قبادهرسين۸۳۲۳۲۲۱۰۷هرسين كيلومتر ۱جاده نور اباد
آذرخش۰۹۱۸۸۲۸۳۸۷۸اسلام آبادغرب
پوپك ترابر۰جاده هرسين – شهر سنگ گوهره جنب سنگ بري روشن رخ – شركت حمل و نقل پوپك ترابر
ناقه بار ناقه چي۰۹۱۸۳۳۶۹۱۷۳اسلام آباد غرب
نويد بار
نمايندگي شركت مادر ياورسيربارثاوا خراسان رضوي۰۹۱۸۳۵۵۶۳۲۰كرمانشاه -شهرك صنعتي فرمان – خيابان نصر يك – شهرك پخش وپالايش ماد
خليج فارس (كرمانشاه )كرمانشاه ، بخش مركزي ،دهستان درود فرامان ، روستا سياه بيد عليا ، محله بالاي جاده ، طبقه همكف واحد ۱۲
احسان بار۰۹۱۸۳۳۰۷۲۶۸اسلام آباد غرب – راه كربلا روبروي ايران وليز
ياران دالاهوصحنه باربري ياران دالاهو
كشاورزئ و دامپرورئ روانسر
جهادنصر(كرمانشاه )
گندم و آرد(كرمانشاه )
ايران و روسيه (كرمانشاه )
آناهيتاكنگاور
صنوبر نسيم
ناوگان بار پارس الوند۰۸۳۳۸۳۸۹۷۷۰كرمانشاه قصرشيرين منطقه ويژه اقتصادي
پاوه
جمهورئ اسلامي (كرمانشاه )
شهسوار ترابر هورامانات پاوه۰۹۱۸۵۶۶۲۵۰۶پاوه -شهرك صنعتي سرياس
برادران فرهاديان۰۸۳۴۵۲۲۲۵۴۵استان كرمانشاه شهرستان اسلام آبادغرب بلوارشهيد دكترفتاحي روبروي شهرك مشاغل
شركت پخش سايه سمن۰۸۳-۳۴۳۰۶۲۲۵كرمانشاه شهر صنعتي جاده سنندج خيابان پويا غرب چهار راه سوم خيابان خوارزمي شرقي شركت پخش سايه سمن( سن ايچ)
ناصرئ
زمزم بنياد جانبازان
جهش ترابر جنوب(نمايندگي كرمانشاه)نداردندارد
نظرئ
اصفهان گذرگاه
محمدي باركرمانشاه۰۹۱۸۳۳۱۱۷۲۷كرمانشاه – پايانه بار
ياران ترابر كرمانشاه۸۳۴۲۳۶۲۳۵سرپل ذهاب كيلومتر ۷جاده كرمانشاه
عشاير بار كرمانشاه۰۹۱۸۸۳۰۹۸۱۹كرمانشاه
به پخش (كرمانشاه )۱۱۱
هرسين بار
خدمات حمايتي كشاورزئ
قصر دالاهو
كمپرسي داران شهيدكاوياني
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶

بهترین باربری کرمان

انتخاب بهترین باربری در هر شهری کار دشواری می باشد. در بخش نظرات هم شما می توانید بهترین باربری کرمان را مشخص نمایید.

سامانه باربری کرمان تریلر
بهترین باربری پایانه باربری کرمان نیسان بار و کانال اعلام بار کرمان
باربری ماشین سنگین کرمان

نرخ باربری کرمان

استعلام نرخ باربری در کرمان به صورت آنلاین در سامانه باربری آی آر بار در پایین صفحه آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید