آی آر بار

باربری در خمینی شهر – اسباب کشی وانت تا تریلی

باربری خمینی شهر
نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
باربری فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
خمینی شهر، پایانه مجتمع شركت هاي حمل و نقل
قائم خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۸۷۳۱پايانه حمل و نقل باربري خميني شهر
خاور بار۰۳۱۳۳۷۶۴۸۴۸درچه بلوار الغدير ترمينال حمل ونقل غرب اصفهان
صفارخش۰۳۱۳۳۶۴۶۶۱۷-۱۸خميني شهرميدان قدس خيابان شهيدبهشتي شمالي بعدازچهارراه پاسداران سمت چپ پايانه حمل ونقل غرفه ۹
منظم بار اصفهان۰۳۱۳۳۷۵۸۸۸۲اصفهان جاده نجف آباد كيلومتر يك ترمينال باربريهاي غرب اصفهان ورودي ترمينال
عقاب بار خميني شهر۰۳۱۳۳۶۰۲۲۰۰خميني شهر، پايانه حمل و نقل كالاي خميني شهر
باربری اميد درچه۰۳۱۳۳۷۶۱۰۱۰اصفهان كيلومتر ۱ جاده نجف آباد پايانه حمل و نقل درچه
بنفشه۰۳۱۳۳۶۴۵۱۹۰خميني شهر پايانه حمل كالا
شقايق بار۰۳۱-۳۳۷۶۲۷۲۵درچه -بلوار امام خميني مقابل ميدان تره وبار درچه ترمينال غرب اصفهان
ياس اصفهان۰۳۱۳۳۷۶۴۵۴۵اصفهان- درچه كيلومتر۱جاده نجف آباد
سليمان بار درچه۳۳۷۶۴۲۰۰اصفهان -درچه-سه راهي درچه -خيابان امام -مقابل ميدان ميوه وتره بار-ترمينال حمل ونقل درچه
فرسنگ راه سپاهان۰۳۱۳۳۶۴۹۰۷۲خميني شهر پاسداران بلوار پاسداران شرقي بلوار شهيد بهشتي ساختمان ترمينال حمل و نقل طبقه همكف
لاله ممتاز۰۳۱۳۳۶۴۶۸۸۵خميني شهرميدان قدس خيابان شهيدبهشتي شمالي بعدازچهارراه پاسداران سمت چپ پايانه حمل ونقل خميني شهر
كيوان بار درچه۰۳۱۳۳۷۶۴۷۳۷درچه خ امام روبروي ميدان ميوه وتره بار دنبال كانال روبروي ورزشگاه
مختاري۰۳۱۳۳۶۴۴۵۴۷خ شهيد بهشتي ترمينال باربري
وحدت كار۰۳۱۳۳۷۶۴۴۱۲جاده نجف آباد ترمينال درچه
شاخه طوبي۰۳۱۳۳۶۴۶۹۵۵خميني شهر خيابان شهيد بهشتي
گلبار خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۷۲۲۲خميني شهر انتهاي بلوار شهيد بهشتي پايانه حمل ونفل
معراج خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۵۳۳۵بلوارشهيدبهشتي پايانه حمل ونقل
سپاهان بار جي۰۳۱۳۳۶۰۳۴۷۶اصفهان =خميني شهر-بلوار شهيد بهشتي-ترمينال حما ونقل كالا
ميهن خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۴۰۴۰خميني شهر بلوار شهيد بهشتي ترمينال باربريها
مردان جاده۰۳۱۳۳۶۰۰۸۰۰خميني شهر بلوار شهيد بهشتي پايانه حمل ونقل كالا
كوهدشت درچه۰۳۱۳۳۷۵۵۷۱۱درچه-خ نجف آباد-ترمينال غرب اصفهان- شركت حمل ونقل كوهدشت درچه
مهاجر پيماي خميني شهر۰۳۱۳۳۶۰۰۴۴۰خميني شهر پاسداران بلوار پاسداران شرقي بلوار شهيد بهشتي ساختمان ترمينال حمل ونقل طبقه همكف
تعاوني كاميونداران خميني شهر۰۳۱۳۳۶۰۱۱۲۴خميني شهر بلوار شهيد بهشتي جنب بلوار پاسداران
اسلامي خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۸۵۸۸اصفهان خميني شهر بلوار شهيد بهشتي پايانه حمل ونقل غرفه۲
نداي خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۸۸۱۶خميني شهر بلوار شهيد بهشتي ترمينال حمل و نقل و كاميونداران
تلاش بار درچه۰۳۱۳۳۷۶۱۳۳۲اصفهان- شهرستان درچه – ترمينال باربريهاي درچه – پلاك ۲۴
خوش ركاب۰۳۱۳۳۶۴۶۰۶۷اصفهان خميني شهر بلوار شهيد بهشتي پايانه حمل و نقل كالا شركت حمل و نقل خوش ركاب
عنايت۰۳۱۳۳۶۴۶۱۱۴خميني شهر پايانه حمل و نقل كالا
مهاجر درچه۰۳۱۳۳۷۶۳۳۳۷درچه خيابان نجف آّباد خيابان ترمينال پلاك۸۰
اسپادان افرا۰۳۱۳۳۶۴۹۱۹۷خميني شهر-پايانه حمل و نقل خميني شهر
جهان آرا بار۰۳۱۳۳۶۰۰۰۸۹خميني شهر بلوار بهشتي ترمينال باربري ها بار بري جهان آرا
پيمان خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۷۳۶۲خميني شهر خيابان بهشتي ترمينال حمل ونقل پيمان
شمشاد خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۹۹۶۶خميني شهر انتهاي خيابان شهيد بهشتي پايانه حمل كالا
شاهين بار درچه۰۳۱۳۳۷۶۴۹۹۷جاده نجف اباد جنب كانال ترمينال غرب اصفهان باربري شاهين بار درچه
حركت بار درچه۰۳۱۳۳۷۶۱۲۱۲جاده نجف آباد دنبال كانال باربري حركت بار
صحرا نورد سپاهان۰۳۱۳۳۶۴۶۹۱۲خميني شهر بلوارشهيد بهشتي بالاترازبلوارپاسداران ترمينال حمل
توحيد خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۵۷۲۱خميني شهر خيابان شهيد بهشتي ترمينال باربريهاي خميني شهر باربري توحيد
باربری آسايش۰۳۱۳۳۶۴۵۴۰۰خميني شهر بلوار شهيد بهشتي
بهين گلسرخ۰۳۱۳۳۶۴۸۶۶۶بلوار شهيد بهشتي ترمينال باربريها
جويا بار خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۸۸۱۴خميني شهر انتهاي بلوار شهيد بهشتي پايانه حمل ونقل
عدل بار توانا۰۳۱۳۳۶۴۴۶۲۰خميني شهر بلوارشهيدبهشتي
عدالت گستر امين بار۰۳۱۳۲۴۶۶۶۴خميني شهر- خيابان شهيد بهشتي – ترمينال حمل كالا – شركت حمل و نقل عدالت گستر امين بار
اهورا بار سپاهان۳۱۳پايانه خميني شهر جنب باربري امين و صحرانورد
نسيم خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۶۸۸۸خميني شهر بلوار شهيد بهشتي پايانه حمل و نقل كالا شركت حمل و نقل نسيم
نوشه بار اصفهان۰۳۱۳۳۶۴۰۰۸۸خميني شهر، پايانه حمل و نقل كالا
فروزان مهر۳۱۳۶۴۲۱۰۰خميني شهر بلوار شهيد بهشتي ترمينال بار بري ها
مقدس اصفهان۳۱۳۳۷۶۲۴۴۲۲درچه ابتداي جاده نجف اباد ترمينال غرب اصفهان
پيام نور خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۶۹۲۲بلوار شهيد بهشتي
گلها خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۸۸۴۴-۶پايانه حمل و نقل كالا خميني شهر
اتحاد خميني شهر۰۳۱۳۳۶۴۸۱۱۱خميني شهر بلوار شهيد بهشتي
پيمان مقدس۰۳۱۳۳۶۴۶۴۰۰خميني شهر خيابان شهيد بهشتي ترمينال باربريها
آذرمهرشهر۰۳۱۳۳۶۴۸۶۰۰خميني شهر بلوار شهيد بهشتي
شب رو بار سپاهان۰۳۱۳۳۶۴۸۵۸۲خميني شهر بلواربهشتي ترمينال باربريها باربري شبروبارسپاهان
كورش راه اصفهان۰۳۱۳۳۶۴۵۴۳۸بلوار شهيد بهشتي پايانه حمل نقل كالا خميني شهر

دیدگاهتان را بنویسید