آی آر بار

لیست کامل باربری های استان گلستان I تعرفه آنلاین

لیست باربری های گرگان

لیست باربری های گرگان و استان گلستان همراه با شماره و آدرس همه شرکت های باربری

لیست باربری های گرگان

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
ك خودراننده شموشك۰۱۷۳۴۳۳۲۴۴۶-۷استان گلستان – كردكوي – سه راه يساقي – جاده روشن آباد – شركت كاميونداران شموشك – يساقي
فندرسك بار خان ببين۰۱۷۳۵۸۶۲۴۴۳خان ببين خيابان امامجنب شركت گاز
استرآباد بار گرگان۰۱۷۳۲۶۲۲۰۶۹گلستان – گرگان – گمربندي گرگان جنب كارخانه يك و يك
سعدآبادبارخان ببين۰۱۷۳۵۸۶۹۰۰۱خان ببين روستاي سعداباد فندرسك
توزين بار سبك ليوانشهرستان بندرگز روستاي ليوان شرقي ورودي روستا باسكول جمال ليواني
طوفان بار گنبد۰۱۷۳۵۷۰۷۵۷۵آزاد شهر – كيلومتر ۴۰ جاده آزادشهر شاهرود
اقتصاد گاليكش۰۱۷۳۵۸۳۰۵۵۷گاليكش ابتداي جاده گرگان
آق قلا بار۰۱۷۳۴۵۳۳۹۰۰آق قلا – روبروي شهرك صنعتي
فرآورده نفتي تك تازبارگلستاناستان گلستان شهرستان گرگان ميدان شهيد مفتح روبروي انبار شركت نفت
چهل چاي بار مينودشت۰۱۷۳۵۲۸۱۵۵۴محور مينودشت – مشهد – ۵۰۰ متر مانده به پليس راه مينودشت
گودرزاستان گلستان – آق قلا كيلومنر ۶ جاده آق قلا به مرز اينچه برون – پلاك ۱۶۲ فرعي از ۴
صحرا بار گنبد۰۱۷۵۸۲۸۹۷۳۱گنبدكاووس-كيلومتر ۵ جاده گنبد به داشلي برون
شركت حمل و نقل سبك سهيل بار كاسپين گرگانگرگان – كمربندي شرقي – ميدانبار پيروزي ( ميدانبار سبزي ) – انتهاي ميدان سمت راست۰
ت .ك.ميلادنور گاليكش۰۱۷۳۵۸۳۸۰۰۳گاليكش جاده عرب بوران كيلومتر يك . تعاوني كاميونداران ميلاد نور
ت ك بندرتركمن۰۱۷۳۴۴۲۲۱۴۱بندرتركمن جاده كردكوي روبه روي اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي
فرآورده هاي نفتي هماي گلستانگرگان – ميدان شهيد مفتح – پاساژ عباسي
نصرفرگرگان۳۲۴۷۰۵۰۱گرگان-بلوار هيركانيا-روبروي ايراخودرو موحدي- گاراژمقصودلو
بهزادبارآق قلا۰۱۷۳۵۲۲۳۹۵۶آق قلا- حيابان شهيد مصطفي خميني – جاده گنبد
ت كمپرسي داران گرگان۳۲۱۵۰۹۳۲گرگان جرجان جرجان ۱۵
جهان بار گلستان۳۴۵۲۳۷۹۹آق قلا خيابان خوش گلدي
ميلادبار آق قلا۰۱۷۳۴۵۲۵۸۹۸كيلو متر ۱ جاده گنبد پشت آهن فروشي ايزدي
شيرين بار۰۱۷۳۲۱۷۷۱۰۰گرگان كيلومتر چهار جاده گنبد جنب كارخانه گاليكو
طبيعت بارگلستان۰۱۷۳۲۱۷۹۵۳۹گرگان -جاده – گرگان – علي آباد – جنب جاده نصر آباد
مينو سبك بار پارسيانگلستان-مينودشت-ميدان الزهرا -پلاك
اترك مراوه۰۱۷۳۵۴۵۲۶۹۶استان گلستان شهرستان مراوه تپه شهر مراوه تپه
گل بار بندر تركمن۳۴۴۸۳۶۱۴بندرتركمن كيلومتر ۲ جاده گميشان
دهستان ملك تقي آباد۰۱۷۳۲۵۰۳۲۶۲گرگان روستاي تقي آباد جنب نيروي انتظامي
اميدبار بوستان۰۱۷۳۴۴۸۲۴۳۷بندرتركمن- ابتداي جاده گميشان جنب پمپ گازشهرداري
ايمن بار گلستان۰۱۷۳۵۲۸۰۲۸۰استا ن گلستان شهرستان مينودشت كيلومتر ۴ جاده گنبد ورودي كارخانه نوردفولاد
معقول بار۰۱۷۳۴۳۸۲۲۰۰نوكنده جاده اصلي روبروي پمپ بنزين رضايي معقول بار نوكنده
هاگ بار- شعبه گرگان۰۹۱۰۲۱۱۱۹۴۶گرگان جاده تهران ۲۰۰متر بعد از هتل آذين مقابل سنديكا كاميونداران گرگان
ت بونكرداران وحدت گلستان۰۹۱۲۱۷۲۴۶۹۶گلستان – گاليكش– كيلومتر ۱۰ جاده گاليكش – مشهد -شهرك صنعتي گاليكش
ت ك بندرگز۰۱۷۳۴۳۸۴۴۵۴بندرگز بلوار امام روبروي دانه هاي روغني
فجر صداقت بار گرگان۰۹۱۱۱۷۱۱۴۴۲جاده گرگان- گنبد , كوچه گلدشت , جنب سالن پذيرايي سپهر
مصطفي بار۰۱۷۳۵۴۴۲۸۹۱استان گلستان – شهرستان كلاله – اول پل كوسه سمت چپ
سورتمه آزادشهر۱۷۳۵۷۲۷۲۷۵شهرستان آزادشهر خيابا ن گنبد بعد از ميدان الله ابتداي اتوبان گنبد
گوهر بار كردكوي۰۱۷۳۴۳۲۱۰۰۲كيلومتر ۴ جاده كردكوي به گرگان – روبروي هلال احمر النگ
عرفان بارگرگان۰۱۷-۳۲۴۳۵۱۱۱گلستان گرگان كيلومتر۳ جاده تهران جنب شركت لردگاز
مينوترابر گلستان۵۸۳۳۳۰۰۶ ۰۱۷استان گلستان شهرستان گاليكش – كيلومتر ۱۷ جاده اسبدواني گنبد به كلاله نرسيده به دهستان ينقاق
ت ك گرگان۰۱۷۴۴۲۵۸۷۲كيلومتر ۱ جاده گرگان-ساري
آبادان (گاليكش )۳۵۸۳۰۰۰۲گاليكش – جاده سنتو – كيلومتر۵ جاده مشهد – سيلوي شهدائ گاليكش
آبادان (گنبد)۰۱۷۳۳۳۳۳۰۸۸خيابان امام خميني جنوبي-شركت غله و بازرگاني-شركت حمل و نقل آبادان
اتفاق باراميدگنبد۰۱۷۳۳۳۳۲۰۰۸گنبدكاووس- خيابان امام خميني جنوبي – جنب ميدان امام علي
صباح ترابر گلستان۰۱۷۳۳۳۱۳۶۵۸آزاد شهر – كيلو متر ۵ جاده گنبد – جنب شهرك صنعتي آق چلي ( بخش ۹ شماره فرعي۱۱۱ اصلي ۷
اعتمادبارگلستان۰۱۷۳۲۶۸۴۹۷۶گرگان بلوار كمربندي ضلع غربي ميدانبار انقلاب
زيبا بار گلستان۰۹۱۱۳۷۵۷۰۱۶استان گلستان شهرستان اق قلا جاده كمربندي محله اق تكه خان جنب مصالح فروشي جليلي
طغيان بار۳۳۳۸۲۲۰۰چاده آزادشهر – جنب نمايندگي ايران خودرو بابايي
تعاوني وانت داران گل بار كردكويكردكوي – كيلومتر يك اتوبان كردكوي- ساري – جنب شركت تعاوني كاميونداران خودراننده كردكوي
ابتكار بار گلستانعلي آباد بلوار امام رضا روبروي كارخانه خاور دشت
عدالت مينودشت۰۱۷۳۵۲۲۲۳۱۵مينودشت – كمربندي
ت ك كردكوي۳۴۳۴۳۰۲۴كردكوي خيابان امامرضا غربي انتهاي بلوار
شجاع بارآزادشهر۰۱۷۳۵۷۲۲۰۵۲آزادشهر خيابان شهيد بهشتي
ساحل بار ليوان۳۴۳۸۷۸۰۰بندر گز – بعد از پليس راه نوكنده
بهمن بار گنبدكاووس (پيمانكاري۳۳۳۸۲۱۳۹گنبد جاده آادشهر روبروي تعاوني كاميونداران
حمل ونقل دلند۳۵۸۹۲۲۷۹دلند جنب باشگاه ورزشي
پيگيرترابر گلستان۰۱۷۳۲۴۴۱۲۷۹كيلومتر۲۰اتوبان گركان كردكوي – ابتداي ورودي شهرك صنعتي كردكوي
گرگان بارگستر۳۲۳۱۳۲۷۱گرگان قرق روبرو پارك جنگلي
اتحاد(كلاله )۰۱۷۳۵۴۴۲۴۴۹كلاله خيابان امام خميني جنوبي جنب استاديوم ورزشي
خاورداران گنبد۳۳۸۲۲۲۰گنبد – اول گنبد روبروب تعاوني كاميونداران گنبد
احشام بار۳۳۲۴۹۵۰۹گنبد ميدان دام عشايري
گلستان بار خان ببين۰۱۷۳۵۸۶۲۸۱۱خان ببين خيابان امام خيابان تعاون داخل گاراژ شهرداري
ليوان غرب بندرگز۰۱۷۳۴۳۶۲۳۴۷بندرگز – بلوار امام خميني – باربري ليوان غرب
گرگان دشت بار۳۲۱۷۷۹۵۱گرگان گيلومتر۴ جاده گرگان به گنبد سرخط گلدشت
كاظم بارگلستان۳۵۸۳۰۰۵۵گاليكش -بعداز پمپ بنزين بطرف سيلو سمت راست شركت حمل ونقل كالا كاظم بار گلستان
گرگان بار۰۱۷۲۳۳۵۲۰۹۸گرگان – كمربندي گرگان – گنبد – جنب ايران خودرو
شمال دشت دلند۳۵۸۹۲۴۴۸دلند بلوار امام رضا جنب شعبه نفت
ت ك خودراننده علي آباد۰۱۷۳۴۲۲۲۷۱۲علي آباد كتول خيابان امام رضا رويه روي اداره منابع طبيعي
پيام تندرگرگان۰۱۷۳۲۶۲۱۶۲۶كمربندي _ جنب ميدان بار پيروزي
بهروز بار آق قلا۰۱۷۳۵۲۲۱۹۷۴-۵آق قلا- خيابان شهيد مصطفي خميني – جاده گنبد – شركت حمل و نقل بهروز بار
آبادان (گرگان )۰۱۷۳۲۴۴۰۰۰۵-۹كمربندي سيلوي گرگان – شركت حمل و نفل و خدمات دريائي آبادان
ت ك آق قلا۰۱۷۳۴۵۲۲۱۴۷آق قلا/كيلومتر۱جاده گرگان/نرسيده به نمايندگي ايران خودرد/دست چپ
ت ك گنبد۳۳۳۸۲۲۵۴گنبدكاووس ابتداي جاده گنبذ به ازادشهرجنب اداره دامپزشكي
نويد بار گنبد۰۱۷۳۳۵۵۵۹۳۶گنبد كاووس –ميدان بسيج- اول جاده گنبد مينودشت – شركت نويد بار
جهان بارگنبد۳۳۳۸۴۰۰۵گنبدكاووس – كيلومتر ۲ جاده اينچه
هامان دشت آزادشهر۰۱۷۳۵۷۳۹۴۲۱آزادشهر ك ۵ محور شاهرود جنب شهرك صنعتي
معيد بار گميشان۰۹۱۱۱۷۱۴۲۶۰گلستان – گميشان – جنب كارخانه كيان پلاست
كاووس بار (مداح )۳۳۳۸۲۴۰۴خ امام خميني جنوبي جنب سيلوشركت كاووس بار
عظيم بار۳۵۴۴۰۲۸۳كلاله ابتداي جاده مراوه تپه
شركت تعاوني بونكرداران پيوند گلستان۰۱۷۳۵۸۰۸۵۴۴استان گلستان- شهرستان گاليكش- ك ۷ جاده تهران-مشهد – جنب شهرك صنعتي گاليكش
دايان بار۱۷۳۵۲۲۱۹۷آق قلا جاده گنبد انتهاي بلوار سمت چپ
نجات بار امين۰۹۱۱۱۷۸۱۹۱۳گرگان-كيلومتر۲ جاده گرگان-تهران، جنب شركت لرد گاز كد پستي ۶۳۴۷۵-۴۹۱۹۱
نوكنده بار۱۷۴۴۲۴۲۸۹كلاله ج گنبد نرسيده به پل كوسه
ت خاورداران گرگان۱۷۱۴۴۲۵۸۷گرگان ك ۲ ج گرگان تهران مقابل
خاورداران جاويد۱۷۴۶۷۲۷۲۷آزاد شهر خ امام ابتداي اتوبان شهيد اسودي
آسيا ترابر گلستان۰۹۱۱۱۵۱۴۵۳۵گلستان – آق قلا- جاده آق قلا – گرگان , جنب ايران خودرو
معارف بار كلاله۶۲۴۳۹۶۵-۰۱استان گلستان- خان ببين- روستاي سعد آابد
هاگ بار- شعبه گرگان۰۹۱۱۹۶۶۳۶۲۹استان گلستان- شهرستان گرگان-جاده گرگان به كردكوي روبروي شركت تعاوني كاميونداران گرگان
جليل تركمن۳۲۶۲-۳۴۱۳-تقي آباد جنب نيروهاي انتظامي ش
احشام
س خ ك (كلاله )
كمپرسي داران آق قلعه۲۲۳۴۲۰۰ ۰۱گرگان كمر بندي حد فاصل چهار را
مهربار صديق گلستان۰۱۷۳۲۱۲۰۷۱۳گرگان- بلوار جرجان- كوي انقلاب روبروي انقلاب چهارم
ت خاورداران بندر تركمن۹-۳۳۵۲۰۹۸وگرگان جاده كمربندي جنب جهاد مركزي
كمپرسي داران گنبدكاووس۵۲۲۳۹۵۶-۵۲شهرستان آق قلا خ ش مصطفي خميني
كيان بار گلستان۰۹۱۱۱۷۷۸۷۰۷گرگان – كمربندي – جنب ميدان بار پيروزي كد پستي ۴۹۱۳۹۵۳۶۶۲
حفاظت آزادشهركلاله خ امام خميني بعد از ميدا
ايمان بار(مينودشت )۹۱۱۳۷۶۹۱۰گنبد كاووس ميدان فروش دام
اتفاق باراميد(گنبد)۱۷۴۴۲۴۱۴۴كلاله خ امام خميني جنوبي جنب ا
كتول بار
اتحاد(راميان )
احسان بار(گاليكش )۴۲۲۳۲كلاله خ امام خميني بعد از ميدا
نعمت بار قابوس گلستان۰۱۷۳۳۳۸۸۸۴۵گنبد كاووس قريه يورت سمه
خان ببين بار كشاورز۱۷۴۶۹۴۳۵۷آزاد شهر ك ج شاهرود جنب پاسگاه
ايران وروسيه (گرگان )
شجاع بار(پيمانكاري ازادشهر)۳۳۳۶۲۱-۳۳۳گنبد خ امام خميني جنوبي روبروي

استان های نزدیک گلستان

دیدگاهتان را بنویسید