آی آر بار

لیست شرکت های باربری های یزد + کرایه حمل 1403

لیست باربری های یزد

لیست باربری های مجاز یزد را همراه با نام باربری شماره تماس و آدرس شرکت در جدول پایین مشاهده نمایید همراه با تعرفه جدید و شماره خدمات اسباب کشی در یزد

لیست باربری های یزد

از لیست پایین می توانید برای حمل بار با تریلی خاور کامیون و تک استفاده کنید.

نام شركتشماره تلفنآدرس
احسان ترابر يزد۰۳۵۱۷۲۱۴۱۴۵يزد-جاده خضرآباد- پايانه بارمركزي مجتمع تجاري خدماتي-پلاك۴
آسياترابر اردكان۰۳۵۳۲۲۷۲۹۲۰اردكان شهرك صنعتي
طوفان بار بافق۰۹۱۳۳۵۶۲۶۰۰بافق- كمربندي- مجتمع حمل ونقلي
انصاف بار بافق۰۹۱۳۱۵۲۲۳۹۳بافق شهرك صنعتي بافق
وحدت مروست۰۳۵۲۵۸۲۴۴۷۰مروست شهرك صنعتي پشت پمپ بنزين
يزدبارمجيد۷۲۱۲۱۱۲پايانه بار غرفه ۳
پيمان پيام۳۲۳۵۲۸۱۰يزد ميبد بلوار دانشجو روبروي سپاه
پورياتفت۰۳۵۳۵۲۳۹۰۰۰ابركوه
هما ترابر معتمد اردكان۵۵۴۲۵۴۵۴۴۵اردكان كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك حمل و نقل غدير
آسا ترابركويراشكذر۰۹۱۳۱۵۱۹۴۸۲يزد اشكذر كيلومتر ۳۵ جاده يزد ـ ميبد جنب كاشي ارگ
شقايق ترابر زرين۰۹۱۲۱۳۲۸۸۴۸كيلو متر۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقلي غدير
قصرترابرخاتم۰۹۱۳۱۵۱۱۴۱۷خاتم مجموعه حمل و نقلي خاتم
كاظم بار۳۷۲۳۲۰۲۱يزد-پايانه باريزد -غرفه شماره ۳۴/ح
خليل بار اردكان۰۳۵۲۷۲۴۴۰۹۰يزد اردكان بعد از پليس راه
ايساتيس ترابر بافق۰۳۵۲۴۲۲۳۱۳۲بافق كمربندي جديد مجتمع باربري هاي بافق
همگام ترابر اردكاناردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
چابك باربافق۰۹۱۳۱۵۳۲۸۱۷بافق كيلومتر ۱۹ جاده بافق يزد
كويرنوردان ابركوهابركوه – بلوار امام رضا (ع)
گلسار ترابر۳۷۲۱۲۳۶۲يزد-پايانه بار -غرفه ۱۷/ح
دهقان بار ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۰۶۱-۲يزد ميبد كيلومتر ۳ جاده فولاد
ايمان بار يزد۳۷۲۱۸۴۸۴يزد پايانه بار – بخش سايت نجاري
جهان بار صدوق۰۳۵۲۳۷۶۵۸۳۷اشكذر كيلومتر ۲۰جاده يزد به تهران
نورد بار اردكان۰۹۱۳۱۵۲۰۹۰۰اردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
فهيم ترابر اردكان۰اردكان – شهرك حمل و نقل غدير
پاييز ترابر يزد۷۲۲۸۳۸۸پايانه بار بخش تجاري پلاك ۲۴ت
شمس ترابر كوير۰۹۱۳۱۵۱۷۵۸۹استان يزد-شهرستان اردكان- مجتمع حمل ونقل غدير
مهاجرتوحيد۳۲۳۵۹۰۹۱ميبد جاده ندوشن
احتياط بار ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۰۸۱ميبد – كيلومتر۳ جاده ندوشن – پايانه بار ميبد – غرفه ۱۰۹
فولاد بار ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۰۸۴ميبد – كيلومتر ۳ جاده ندوشن – پايانه بار شهرستان ميبد – غرفه ۱۰۷
براق يزد۳۷۲۱۸۱۸۸يزد- پايانه بار- جنب تعميرگاه -پشت بانك تجارت
آبادان يزد۷۲۱۶۸۵۱يزد پايانه بار جنب بانك تجارت
آريا ترابر اردكان۰۹۱۳۱۵۴۰۴۲۲اردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
فرآورده نفتي آريان باريزد۳۵۲۳۰۰۸۰يزد-بلوار۱۷شهريور- بلوار رسالت – روبروي انبار نفت – نبش بن بست امرالهي
يزدسامان۳۷۲۱۲۹۸۸\پايانه بار غرفه ۱۵
ميهن ترابر ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۰۱۵ميبد پايانه بار ميبد
توحيد آرين ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۱۰۳ميبد- كيلومتر ۳ جاده فولاد-پايانه بار شهرستان ميبد
كيهان ترابر اردكان۰۹۱۳۱۵۱۱۶۶۶كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نايين
پرديس ترابر كوير ايساتيس۰۹۱۳۳۵۱۵۵۱۰يزد_جاده مهريز پايانه بار وحدت مهريز
داد ترابر يزد۰۳۵۱۷۲۱۲۳۵۳يزد جاده خضرآباد پايانه بار يزد
نگين كوير بهادران۰۹۱۳۹۷۰۴۱۵۱مهريز جاده هرفته روبروي شهرك صنعتي مهريز
فرآورده نفتي صمصام۵۲۵۴۴۷۵بلوار رسالت روبروي انبار شركت نفت
فرآورده نفتي كوروش ترابركويريز۳۵۲۳۸۴۲۴يزد-بلوار۱۷شهريور بلوار رسالت روبروي انبارنفت شهيدصدوقي نبش بن بست بهشتي
تعاوني حمل و نقل تانكرهاي سوخت رسان يزد۰۳۵۳۵۲۳۷۰۱۰يزد بلوار رسالت كوچه شقايق پ ۵۳
كيهان ترابر بافق۰۳۵۲۴۲۲۰۹۹۹بافق- بلوار ورودي-شركت حمل و نقل كيهان ترابر
پارس ترابر سپهر اردكان۰۹۱۲۱۱۳۲۸۸۰يزد-اردكان واقع در مجموعه شماره ۲ اردكان
ت ك مهريز۰۳۵۳۸۴۱۹۱۳۲يزد مهريز ابتداي جاده كارخانه سيمان شهرك حمل و نقل وحدت واحد سوم سمت راست
عرفان بار صدوقيزد=اشكذر-بين جاده حسن آباد حسين آباد – مجتمع باربري ها
شاهين ترابر۳۷۲۱۵۷۹۴يزد-پايانه بار -غرفه ۳۵/ح
نورباريزد۷۲۱۳۷۲۷يزد- پايانه بار يزد- غرفه ۲۰
قافله بار كوبر۰۹۱۳۱۵۴۰۸۶۷كيلومتر ۱۴ جده اردكان نائين شهرك حمل و نقلي غدير
عرشيا بار ميبد۰۹۱۳۲۵۶۹۱۱۷جاده كنارگذر ميبد اردكان- روبروي مجمتع بين راهي
سريع وحدت يزد۰۳۵۱۷۲۱۱۵۱۲يزد جاده كنار گذر پايانه بار غرفه ۱۲
دماوند ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۰۶۷يزد ميبد جاده ندوشن پايانه بار
عقاب شيركوه۱-۶۳۴۳۴۹۰يزد-تفت-بعدازدوراهي نصراباد-ابتداي مزرعه فاطميه-كيلومتر۵۰ جاده يزد -شيراز
مقدم ترابربافق۰۳۵۳۲۴۳۲۵۲۰بافق بخش مركزي دهستان مباركه روستاي باقر آباد بلوار كمربندي مجتمع باربريهاي بافق
محبوب يزد۳۷۲۱۳۹۰۰پايانه بار يزد- غرفه ۱۴
نگين كوير اردكان ايساتيس۰۹۱۲۲۶۲۶۶۰۳اردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
البرز ميبد۰۳۵۳۲۳۵۴۴۷۲ميبد – بلوار مدرس- نرسيده به پل زيرگذر معلم جنب اداره ثبت احوال
سلامت بار تفت۰۹۱۳۱۵۱۴۰۴۰تفت شهرك حمل و نقلي تفت
ايمن بار بافق۷۲۵۵۴۱۳بافق – جاده كمربندي جديد – مجموعه حمل و نقلي
تريلرداران مهدي يزد۷۲۱۱۲۵۳يزد جاده خضرآباد پايانه بار يزد
سمندر ترابر بافق۰۹۱۳۲۷۳۰۹۰۴بافق- مجموعه حمل ونقلي بافق
نگين كوير اردكان۷۲۳۱۲۷۰اردكان-بلوار وليعصر-تقاطع ۳ راه چوپانان
سادات جاده نورد اردكان۰۹۱۳۳۵۸۱۲۴۷يزد كيلومتر۱۴جاده اردكان نائين شهرك حمل و نقلي
نصرترابر كوير۳۷۲۱۳۸۱۶يزد- پايانه بار- جنب تعميرگاه -پشت بانك تجارت
سامان دنا اردكان۰۹۱۳۳۵۵۵۵۳۹يزد كيلومتر ۱۴ جاده اردكان نائين
اتحاد كشاورز يزد۳۷۲۲۰۸۰۸يزد_پايانه بار_مجتمع تجاري_غرفه ۵ت
سعيد بار ميبد۳۲۳۵۲۸۲۷ميبد بلوار دانشجو خيابان احداثي جنب اداره كار
جاويد ترابر بافق۰۹۱۳۱۵۳۴۵۶۸بافق كيلومتر ۱۹ جاده بافق يزد
ثمره آتيه اردكان(حافظ اردكان)۶۵۴۶۳۵۴اردكان كيلومتر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل غدير
گلدشت يزد۷۲۱۴۸۳۳يزد- پايانه بار يزد- غرفه شماره ۵
اتحاديه تعاون روستايي اردكان۰۳۵۳۲۲۷۵۵۳۰يزد اردكان به آدرس يزد شهرستان اردكان بخش عقدا دهستان عقدا آبادي پايانه باراردكان پايانه باراردكان فاز ۲ بزرگراه رياست جمهوري بزرگراه اردكان نائين پلاك ۰ طبقه همكف
سفيربار اردكان۶۴۶۲۳۲۳اردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
سپهر ترابر ميبد۳۲۳۵۹۰۷۱ميبد پايانه بار غرفه شماره ۱۰۲
قائم بار ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۱۲۳ميبد – كيلومتر ۳ جاده ندوشن – پايانه بار شهرستان ميبد – غرفه ۱۱۰
پيشتازان ترابر كويربافق۰۳۵۳۶۲۴۴۲۳۳استان يزد-شهرستان بافق-شهرك صنعتي بافق-فاز حمل و نقل
جهان توشه اردكان۰۹۱۳۳۵۸۶۴۸۵كيلو متر۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقلي
اختركوير۷۲۱۱۷۰۰يزد- پايانه بار يزد غرفه حمل ونقلي شماره ۳۲/ح
اطلس يزد باريزد جاده كنار گذر پايانه باربري بخش تجاري پشت بانك تجارت
پرديس متين اردكان۰۳۵۳۲۲۷۵۵۳۶اردكان بعد ازپل قطار مجموعه حمل ونقل اردكان
انديشه ترابر بافق۰۹۱۳۲۵۴۰۵۰۹شهرك صنعتي بافق
وزين بار ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۰۴۱ميبد – كيلومتر ۳ جاده ندوشن – پايانه بار ميبد- غرفه شماره ۱۰۸
شكوه ترابر يزد۰۳۵۳۷۲۱۴۶۴۶يزد- پايانه بار يزد- غرفه ۳۱/ح
اميد ترابر ايرانيان۰۹۱۳۳۵۴۸۴۵۶اردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
هجرت ترابر۰۹۱۳۳۵۴۲۹۲۲كيلومتر ۱۴ جاده اردكان نائين شركت حمل و نقل غدير
گيتي ترابرصدرا اردكان۰۹۱۳۱۵۴۹۹۷۲اردكان شهرك حمل و نقل غدير اردكان
پويا ترابر يزد۷۲۱۴۷۴۷يزد – پايانه باربري يزد – غرفه ۶
بقاي احرار اردكان۰۳۵۵۸۲۹۶۳۸۸اردكان جاده اردكان به نائين مجتمع حمل و نقل اردكان
جهان پوياي مروست۰۹۱۳۳۵۲۳۰۲۸يزد-شهرستان خاتم شهرك صنعتي مروست
فرآورده نفتي مهرباراعظم يزد۵۲۴۱۸۳۰يزد بلوار رسالت روبروي ورودي انبار شركت نفت شركت حمل و نقل فرآورده هاي نفتي مهربار اعظم يزد
ايران مهريز۰۳۵۲۵۲۲۵۰۱۱مهريز بلوار امام خميني جنب منابع طبيعي
مهريز بار۳۲۵۴۲۱۴۱مهريز- جاده يزد كرمان – ابتداي جاده شركت سيمان- شهرك حمل و نقل پايانه بار وحدت مهريز – قطعه يك
خوانسالار كبير يزد۷۲۱۷۶۷۶يزد – پايانه باربري يزد – غرفه ۲۶/ح
وحيدبار صدوق۳۶۲۷۳۱۹-۰۳۵۲يزد – اشكذر -حجت آباد -جنب كارخانه يخ
طاهر بار كوير۰۹۱۳۱۵۱۱۳۷۹اردكان-روستاي ساغند-بعد از خدمات رفاهي-شركت حمل ونقل طاهر بار كوير
كوير بار اردكان۶۵۴۶+۵اردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
گنجي زاده۷۲۱۴۴۶۶پايانه بار غرفه ۲۱
توكل ترابر يزد۳۷۲۳۱۵۲۰پايانه بار يزد بخش تجاري غرفه ۹
كوير ابركوه۰۳۵۳۲۸۲۲۱۷۰يزد_ابركوه_بلوار امام رضا شركت حمل و نقل كوير
راهبر طريق اردكان۰۳۵-۳۲۲۷۵۵۷۰جاده اردكان نائين بعد از پل راه آهن مجتمع شركت هاي حمل و نقل اردكان
ساحل بار اردكان۴۱۵۳۵۴اردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
فراز گلبار اردكان۰۹۱۳۱۵۲۹۴۶۶اردكان – كيلومتر ۱۵ جاده نائين – پايانه بار غدير قطعه ۲۲
چهارسوق هميار ترابر يزد۰۳اردكان – كيلومتر ۱۵ جاده نائين – پايانه بار غدير – قطعه ۵۰
اتحاد اميد اردكان۰۹۱۳۳۵۳۰۹۹۱يزد-اردكان واقع در شهرك حمل و نقلي غدير
بشيرترابر ميبد۳۲۳۵۹۰۴۴يزد ميبد جاده فولاد پايانه بار ميبد غرفه ۱۰۴
اميربار ايساتيس۳۷۲۲۱۹۱۹يزد پايانه بار سليت تجاري غرفه ۱۶
عقيق ترابر صدوق۳۵۴۵۶اشكذر ابتداي شهرك نيكو
نويدبار ميبد۳۲۳۵۹۰۴۷ميبد كيلومتر ۵ جاده ندوشن- پايانه بار ميبد
اطمينان يزد بار۳۷۲۱۱۲۸۰يزد پايانه بار غرفه شماره ۹
كسري ترابر اردكان۰۹۱۳۳۵۶۶۶۵۱اردكان مجتمع حمل و نقلي
جنوب يزد۳۷۲۱۸۰۸۰يزد پايانه باربري غرفه۲
روان بار۰۳۵۳۵۲۲۰۲۹۸اردكان-كيلومتر ۱۵ جاده يزد نايين-شهرك حمل و نقلي غدير
آرمان ترابر اردكان۰۳۵۵۸۲۹۶۴۸۲اردكان- بعداز پل قطار كيلو متر اردكان نائين مجموعه حمل ونقلي
صدف اردكان۰۹۱۳۱۵۱۳۲۸۰اردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
فرآورده نفتي خان نيري۳۵۲۴۲۸۶۶بلوار رسالت – روبروي انبار نفت شهيد صدوقي
پيك ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۰۳۸ميبد كيلومتر ۳ جاده ندوشن – پايانه بار ميبد
طريق ترابر كوير بافق۰۹۱۳۳۵۰۴۷۵۱بافق كيلومتر ۱۹ جاده بافق يزد
فرآورده هاي نفتي يكتا ترابر كوير يزد۰۳۵۳۵۲۸۳۵۶۸يزد – بلوار رسالت – روبروي انبار نفت شهيد صدوقي
دهقان۷۲۲۳۳۴۴يزد پايانه بار غرفه شماره ۲۲
يكتاعدالت۳۷۲۱۲۱۳۴پايانه بار غرفه ۱۹
نوين ترابر ايساتيس يزدتفت
سهيل بار خرانق۰۳۵۳۲۲۱۱۴۱۱جاده يزد-طبس- بخش خرانق جنب پمپ بنزين
رضوان ترابر سرمديزد-اشكذر رضوان شهربلوار بسيج بلوار صاحب الزمان
پيروزي يزد۳۷۲۲۷۷۷۹يزد پايانه بار
ت ك اردكان۰۳۵۲۷۲۲۸۹۰۰اردكان بلوار ولعصر ولي عصر نبش ميدان خرانق
فيروزبار گاريزات۰۳۵۲۶۷۷۳۱۰۶-۷يزد – تقت – بخش گاريزات روبروي ناحيه صنعتي شركت حمل و نقل فيروزبارگاريزات
قاسم ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۱۲۵ميبد كيلومتر ۳ جاده ندوشن – پايانه بار ميبد
شمس ترابر كوير بافق۰۹۱۳۳۵۷۱۸۳۸بافق مجتمع حمل و نقل
فرآورده نفتي سوخت رسان حميدتر۰۳۵۳۵۲۳۶۱۵۱يزد- بلوار رسالت – روبروي انبار نفت شهيد صدوقي
رستاق بار۳۲۷۶۵۵۱۱يزد- كيلومتر۳۰ جاده ميبد -يزذ- روبروي پمپ بنزين حاجي آباد
صبا بار مهريز۰۳۵-۳۲۵۳۱۶۲۲-۲۳مهريز – جاده كشتارگاه – قبل ازشهرك صنعتي شركت حمل ونقل صبابارمهريز
فرازبار يزد۳۷۲۳۱۰۴۰يزد پايانه بار سايت تجاري
طلاي سرخ بهاباد۰۹۱۳۳۵۵۲۱۷۱بهاباد شهرك صنعتي
موعود بار اردكان۰۹۱۳۱۵۳۴۰۶۳اردكان كيلومتر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
اتحاد بار مهريز۰۹۱۳۹۶۷۸۵۲۵يزد_جاده مهريز پايانه بار وحدت مهريز
اطمينان بار پيشكسوتان غديريزد -پايانه باربري
سامان بار بافق۰۹۱۳۳۵۱۵۷۵۵بافق-كمربندي جديد-مجتمع حمل ونقلي باربري ها
سجادبار۰۰۰ميبد بلوار مدرس روبروي اداره دارايي
ميثاق۰۳۵۳۲۲۴۴۵۸۳اردكان-بلوار شهيد دهستاني-نرسيده به پل مرواريد
چكاوك اردكان۳۲۲۲۲۶۳۵اردكان- بلوار شهيد بهشتي نرسيده به ميدان چادرملو
مهربار بافق۰۹۱۳۱۵۳۴۴۳۸بافق كمربندي جديد الاحداث مجموعه حمل ونقل بافق
اعتماد ترابر اردكان ( خوانسالار كوير اردكان )۷۲۵۵۴۱۳اردكان – مجتمع حمل و نقلي شهرستان اردكان جاده كنار گذر
كيهان بار كوير ابركوه۰۹۱۶۲۵۸۴۱۵۱يزد ابركوه ناحيه صنعتي خيابان اول
كمال يزد۳۷۲۲۲۲۲۰يزد پايانه بار غرفه ح/۲۴
ممتاز ابركوه۰۳۵۳۲۸۳۰۸۸۸ابركوه كمربندي
پديده ترابر ميبد۳۲۳۵۹۱۲۹ميبد- جاده ندوشن – پايانه بار ميبد – غرفه ۱۱۳
يزدان ترابر بافق۰۹۱۳۳۵۵۰۸۸۹بافق-بلوار جديدالحداث كمربندي- مجموعه حمل ونقلي
اميرترابراردكان۰۹۱۳۳۵۳۶۹۰۰عقدا ناحيه صنعتي
مسعودبار يزد۷۲۲۲۲۵۲يزد- پايانه بار يزد-غرفه ۵/خ
سعادت ابركوهابركوه بلوارامام رضا{ع}جنب هنرستان علامه طباطبائي
ت ك ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۱۱۴ميبد كيلومتر ۳ جاده ندوشن – پايانه بار ميبد – غرفه شماره ۱۱۹
بهار يزد۳۷۲۲۲۴۲۴پايانه بار – جنب بانك تجارت
سالار ميبد۰۳۵۳۲۳۷۲۲۷۷ميبد – شهرك صنعتي جهان آباد – نبش خروجي
كهن باربريزد۰۳۵۳۷۲۱۵۵۸۴يزد- پايانه بار يزد- غرفه
رهابار۰۹۱۳۳۵۲۳۸۰۸اردكان شهرك حمل و نقل غدير
سپهربار۷۲۱۳۸۳۳پزد-پايانه بار يزد- غرفه ۳۷/ح شركت سپهر باريزد
اتحادترابرمهريز۰۹۱۳۳۵۴۴۵۸۲مهريز-جاده شهرك صنعتي مهريز
تعاوني فراگيراتحاد رانندگان۰۳۵۳۷۲۲۲۱۳۱يزد بخش تجاري پايانه بار يزد
آتش افروز ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۰۵۷ميبد كيلومتر ۳ جاده ندوشن – پايانه بار ميبد- غرفه شماره ۱۱۱
سيمرغ اردكان۰۹۱۳۳۵۰۴۴۱۴اردكان كيلومتر ۱۴اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل غدير
ت ك بافق۰۳۵۲۴۲۲۶۶۵۵بافق-بلوار ورودي-جنب شركت اتان گاز-شركت تعاوني حمل ونقل كاميونداران بافق
راه ابريشم اردكان۰۳۵۲۷۲۹۶۳۵۷يزد اردكان بزرگراه اردكان نايين(رياست جمهوري)سليت عمومي پايانه بار اردكان جنب معاينه فني
مينوبار ابركوه۰۹۱۳۲۵۴۴۰۱۳ابركوه ابتداي كمربندي جنب كبابي قاسم
همت بار۳۲۷۲۷۴۸۰يزد -اشكذر – جاده سنتو -جنب سرويس كاظمي
نورترابرتابان۰۹۱۳۳۵۳۷۷۲۳اردكان شهرك حمل و نقل غدير
ت ك ابركوه۰۳۵۲۶۹۲۴۸۹۸ابركوه كيلو متر ۲ جاده يزد جنب پمپ بنزين پرهام
كمال بارميبد۰۳۳۲۳۵۹۰۷۴يزد ميبد كيلومتر ۳ جاده فولاد پايانه بار ميبد غرفه ۱۲۲
عدل ترابر بافق۰۹۱۹۱۲۴۸۵۸۳بافق كيلومتر ۱۹ جاده بافق يزد
سروش ترابر يزد۳۷۲۲۷۱۴۰يزد پايانه باريزد- سايت تجاري غرفه ۱۹
باران ترابر بافق۰۹۱۳۱۵۸۲۰۳۸بافق-بلوار جديدالحداث كمربندي- مجموعه حمل ونقلي
سامي ترابر۳۷۲۱۵۴۷۵يزد-پايانه بار -غرفه ۴۱/ح
ميبد راحلميبد ابتداي جاده ندوشن پايانه بار ميبد غرفه ۱۲۱- Meibodrahel@yahoo.com
ترابر جنوب ايرانيان(شاهين ميبد)۰شهرستان خاتم-شهرك صنعتي-كيلومتر ۴۰ جاده يزد و مروست
خوشنام بار بافق۰۳۵۳۲۴۲۹۵۹۰بافق- كمربندي جديد-مجتمع حمل ونقلي باربري ها
مبين ميبد۰۳۵۲۷۷۷۲۲۵۷ميبد شهرك صنعتي جهان آباد
پرديس ترابر ميبد۷۷۹۱۰۳۹كيلومتر ۱۰ جاده ميبد يزد روبروي شهرك صنعتي جهان آباد
نگين بار كوثر خاتم۰۹۳۹۷۶۱۱۷۱۰خاتم جاده هرات به شهربابك مجتمع حمل و نقلي
نمونه بار۰۳۵۳۷۲۱۱۴۱۳يزد جاده كنار گذر پايانه بار سايت اصلي غرفه ۱۰
گلرسان اردكان۰۳۵۳۲۲۲۳۱۱۱اردكان – بلوار شهيد بهشتي – مقابل پمپ بنزين
حميد يزد۷۲۲۵۱۱۳پايانه باربري يزد-غرفه ۲۸
زرين بار اردكان۰۳۵۲۷۲۹۶۳۹۵اردكان مجموعه حمل و نقلي كالا
بهمن ترابر كوير اردكان۰۹۱۳۲۵۴۰۰۳۰اردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
ميعاد بار بافق ايساتيس۰۹۱۳۱۵۲۲۳۸۳بافق-كيلومتر ۱۵ جاده بافق يزد- شهرك صنعتي بافق
سالم يزد۷۲۱۱۲۰۰يزد پايانه بار غرفه ح۳۳
كوثربار ميبد۰۳۵۳۲۳۵۱۳۰۷ميبد – بلوار مدرس – روبروي منطقه انتظامي- جنب پل زير گذر
آرين جاويد ترابر۱۱۱۱۱ميبد ورودي شهرك صنعتي جهان آباد
فتوح بار۳۷۲۱۷۴۱۱يزد پايانه بار
سعادت يزد۰۳۵۱۷۲۱۸۹۰۰يزدبلوار شهيد جواد بخشايش پايانه بار سايت اصلي غرفه۸
هماي تفت۰۳۵۲۶۲۳۳۰۹۰-۴تفت پشت پمپ بنزين مالك اشتر
تفت بار اعتماد۰۳۵۲۶۲۳۴۰۰۱تفت-جاده كنارگذر-ميدان امام حسين-مجتمع حمل ونقلي-شركت حمل ونقل تفت بار اعتماد
مرواريد ترابر اردكان۰۹۱۳۳۵۱۹۷۶۵يزد-اردكان شهرك حمل و نقل غدير
مهرترابر ايساتيس۰۹۱۳۱۵۱۷۲۰۹يزد_جاده مهريز پايانه بار وحدت مهريز
سلامت يزد۰۳۵۱۷۲۱۲۶۶۰پايانه باربري سايت اصلي غرفه شماره ۱۱
جاده پويان سبز ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۰۱۰ميبد كيلومتر ۳ جاده ندوشن غرفه شماره ۱۱۶ پايانه بار ميبد
گيتي ترابر ميبد۰۳۵۳۲۳۷۲۲۴۴ميبد شهرك صنعتي جهان اباد
سادات۳۴۵۶۴۵۶۵۴۶اردكان بلوار رياست جمهوري كيلومتر ۱۵ جاده اردكان نايين
شكاري بار ندوشن۰۳۵۲۳۹۲۳۰۲۰كيلومتر ۵ جاده ندوشن – ميبد (شناسه ملي شركت : ۱۴۰۰۰۰۹۶۱۵۰)
همراهان كوير۳۷۲۳۱۶۶۰يزد پايانه بار سايت تجاري
اطمينان بار بافق۰۳۵۲۴۲۲۵۰۵۸بافق بلوار ورودي شهر جنب اداره راه ترابري بافق
اميد ترابر يزد۳۷۲۳۲۳۲۴پايانه بار يزد غرفه ۳۸
صدرا ترابر كوير بافق۰۹۱۳۱۵۲۲۳۸۳بافق كيلومتر ۱۹ جاده بافق يزد
آريا نگين ترابريزد۰۹۱۳۱۵۹۲۲۱۳انبار شركت نفت
دانش بار بافق۰۹۱۲۲۹۳۲۹۷۱يزد-بافق شهرك صنعتي بافق
پيروزي بار۷۲۱۱۳۳۲يزد پايانه بار غرفه شماره ۴
آذرخش بار ميبد۳۲۳۵۴۱۱۰ميبد
ستارگان يزد۳۵۱۷۲۰۶۳۰۰يزد جاده خضرآباد پايانه بار يزد غرفه شماره ۱
سادات ترابر دهشير۰۹۱۳۳۵۳۴۱۷۷تفت روستاي دهشير مزرعه حاجي كريم
نگين ترابر عدالت اردكان۰۹۱۴۰۰۷۰۰۶۹يزد اردكان جاده نايين مجتمع شهرك حمل و نقلي غدير اردكان
وحيد يزد۷۲۱۲۳۸۵يزد- پايانه باريزد- غرفه شماره ۲۳/ح
ايمن بارابركوه۰۳۵۳۲۸۲۴۴۴۴يزد ابركوه نرسيده به ميدان شهدا
گلبار ترابر يزد۰۳۵۳۷۲۲۰۰۸۸يزد- پايانه بار يزد- غرفه ۳۹/ح
اتحاداميدصدوقيزد اشكذر جاده قديم حسن آباد حسين آباد مجتمع باربريها
محمدي ميبد۰۳۵۲۷۷۷۰۱۲۱ميبد خيابان امام نرسيده به ميدان عدالت
ايساتيس بار مهريز۰۹۱۳۲۵۶۵۸۵۲مهريز مجموعه حمل و نقل شهرستان مهريز در حوالي جاده كارخانه سيمان تجارت مهريز
اقتصاد ترابر يزديزد پايانه بار
كاروان بار ايساتيسيزد پايانه بار
پيروزي هرات۹۱۳۳۵۲۳۳۵هرات خ شهدا جنب سپاه پاسداران
توسن بارميبد۰۳۵٣٢٣۵۲۱۴۸يزد ميبد بلوار دانشجو ابتداي بدر آباد خ شهيد صدوقي روبروي بسته بندي فدك
نجم ترابر كوير۰۹۱۳۱۵۲۶۱۷۵اردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
جهان ترابر ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۰۲۵يزد- شهرستان ميبد- جاده فولاد-پايانه بار شهرستان ميبد
مثلث سبز۷۲۲۱۴۱۱يزد- پايانه بار يزد- غرفه شماره ۷ سايت اصلي
آسايش بهار۰۹۱۳۳۵۲۲۱۶۲بافق – كمر بندي جديد الحداث- مجتمع حمل و نقلي
روشن ترابر اردكان۰۹۱۳۲۵۵۰۵۳۶اردكان شهرك حمل و نقل غدير اردكان
بهتاز ترابر بافق۰۹۱۳۳۵۲۰۹۹۳يزد-بافق شهرك صنعتي شركت حمل و نقل بهتازترابر بافق
كولاك بار ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۰۳۲ميبد كيلومتر ۳ جاده ندوشن پايانه بار ميبد غرفه ۱۱۲
سمندربار ميبد۰۳۵۳۲۳۵۹۰۳۵ميبد كيلومتر ۳ جاده ندوشن – پايانه بار ميبد
عقدا بار۰۳۵۳۲۲۸۲۴۱۰يزد-اردكان-عقدا-شهرك صدوقي -جنب سنتو- پ ۰- طبقه همكف -شركت حمل ونقل عقدابار
شيركوه۰۳۵۳۲۳۵۴۵۸۵ميبد- بلوار مدرس- جنب ايران خودرو
هستي ترابر آفتاب صدوق۰۳۵۱۷۲۶۹۶۷۳يزد-خضرآباد شهرك صنعتي فولاد
امين بار يزد۰۹۱۳۳۵۵۰۳۵۱بافق-كيلومتر ۱۵ جاده بافق به يزد-شهرك صنعتي بافق
صديق ترابر اردكان۰۹۱۳۱۵۳۶۵۹۸كيلومتر ۱۵ جاده اردكان تهران
فرآورده هاي نفتي اطلس ترابرييزد بلوار خضرآباد روبروي روستاي شحنه مجتمع نمايشگاهي نمايشگاه اسكانيا ماموت
پرنده اردكان۰۳۵۳۲۲۷۵۵۶۴اردكان جاده اردكان نائين روبروي مجتمع رفاهي باغ ايراني مجموعه حمل و نقلي اردكان شركت حمل و نقل پرنده
افشين كوير۷۲۲۷۰۰۱پايانه بار غرفه ۲۷
پرسپوليس بار مهريز۰۳۵۳۲۵۲۰۰۶۱جاده مهريز – يزد ابتداي جاده سيمان تجارت شهرك حمل و نقل پايانه بار وحدت
جهان بار اردكان۰۹۱۳۱۵۶۴۸۶۱اردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
اطلس ترابراردكان۰۹۱۳۱۵۲۱۸۱۷كيلو متر۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقلي
كاميونداران يزد۷۲۳۵۰۵۸يزد- جاده كنار گذر – جنب پايانه بار يزد
پورمند ترابر۰۳۵۲۶۲۳۴۰۹۰تفت-جاده كنارگذر-ميدان امام حسين-مجتمع حمل ونقلي-شركت حمل ونقل پورمندترابر
غزال بار امين۳۶۲۱۴۸۱/۰۳۵۲اشكذر- جنب كارخانه يخ حجت آباد -مجتمع باربريها
ستاره بار كوير۰۳۵۲۷۲۷۲۹۹۶اردكان ورودي شهرك صنعتي
هميار بار اردكان۰۳۵۳۸۴۱۸۰۱۶استان يزد – شهرستان اردكان – بخش عقدا – دهستان عقدا – روستا شهرك باربري غدير-پايانه باربري غدير اردكان-بزرگراه رياست جمهوري-بزرگراه اردكان نائين
اردكان پرستو۰۹۱۳۱۵۲۵۰۷۴يزد -اردكان شهرك حمل و نقلي غدير
چاهك هرات۰۳۵۳۲۵۶۳۵۳۰يزد- خاتم – چاهك
رهنورد۷۲۱۱۲۹۱پايانه بار غرفه ۱۸
نيايش ترابر اردكان۰۹۱۳۲۷۳۸۰۹۵اردكان عقدا كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل
كوير پيما اردكان۰۳۵۳۲۲۴۰۳۱۴جاده اردكان -نائين كيلومتر ۱۵ شهرك غدير قطعه ۳۸
راه ابريشم بافق۰۹۱۳۳۵۰۵۱۲۲بافق- سايت حمل و نقل راه ابريشم بافق
بيتا بار سانينخخخ
اتحاديه تعاوني روستايي يزد۷۲۲۰۸۰۸يزد پايانه بار
تابان ترابر اردكان۰۹۱۳۰۰۱۴۱۵۷اردكان – شهرك صنعتي اردكان
جهان بار اردكان۰۹۱۳۱۵۹۷۸۰۷اردكان – شهرك حمل و نقل دهياران
حديد ترابر بهاباد۰۹۱۳۴۵۵۲۶۱۲يزد شهرستان بهاباد بلوار ورودي شهر شهرك صنعتي
خالي ۱ براي اصلاح۰۹۱۳۳۵۲۸۲۷۴اردكان – شهرك حمل و نقل
عدل ترابر بافق۰۹۱۳۱۵۱۸۶۶۳شهرستان بافق-
حكيم ترابر اردكان۰اردكان – شهرك حمل و نقلي اردكان
صدف ترابر اردكان۰۹۱۳۱۵۲۲۳۸۳يزد – اردكان مجتمع حمل و نقلي پيشكسوتان غدير اردكان
فراز ترابر دانا ايرانيان كوير۰۹۱۳۳۵۴۴۲۰۶بافق مجتمع حمل و نقل بافق
دانش بار بافق۰۹۱۳۴۵۰۱۵۰۵بافق – شهرك صنعتي
هدايت بار تفت۳۵۲۶۲۳۳۳۵يزد- تفت – سفيد كوه
سادات جاده نورد اردكان۰۹۱۳۲۵۵۰۲۱۵اردكان – شهرك حمل و نقل دهياران
بهتاز ترابر بافق۰۹۱۳۱۵۱۸۲۴۷بافق – شهرك صنعتي
اردكان پرستو۰۹۱۳۳۵۵۲۷۹۲يزد اردكان كيلومتر ۱۵ جاده اردكان- نائين شهرك حمل و نقلي غدير قطعه ۳۵
دبستاني۱۱۱۱۱۱۱۱
وحدت بار بافق۰۹۱۳۲۵۹۶۳۴۶بافق مجتمع حمل و نقل بافق
چابك بار بافق۰۹۱۲۲۹۳۲۹۷۱بافق – شهرك صنعتي
شمس اردكان۱۱۱۱۱۱۱۱
سجادي۱۱۱۱۱۱۱۱۱
سامان بار بافق۰۹۱۳۳۵۱۵۷۵۵بافق – كمربندي – مجموعه حمل و نقلي
بهمن بار حميد۴۲۲۴۷۴۰طبس جاده دشتغران
مرزداران خليج فارس عقدا۰۹۱۳۱۵۷۱۳۶۱اردكان – شهرك صنعتي عقدا
بارين ترابر پارس۶مهريز – ابتداي جاده كارخانه سيمان شهرك وحدت مهريز
صادق ترابر بافق۰۹۱۳۳۵۲۶۱۰۱بافق-كمربندي جديد-مجتمع حمل ونقل باربري ها
سريع صداقتابر كوه روستاي اسفند آباد باسك
پيام چاهك
جهاد نصر يزديزد پايانه بار
شفق باراردكان۱۱۱۱۱۱۱۱
پيمان بافق۰۳۵۳۴۲۲۲۶۴۱بافق كمربندي – مجتمع باربريها
رباط خان طبس۲۳۲۰-۰۳۲۴۴طبس رباط خان
حكيميان
راهيان كوير۲۵۲۶-۰۳۵۳۴طبس ديهوك ميدان امام روبروي جه
كويررباطپشت بادام۱۱۱۱۱۱۱۱
مينو بار ابركوه۰۹۱۳۲۵۴۴۰۱۳بافق
هادئ بارعشق آباد۲۹۹۳-۰۳۵۳۵عشق آباد خ امام خميني
جوانمرد يزد۳۵۱۷۲۲۸۳۸پايانه بار – سايت تجاري
گلشن سير۴۲۲۲۰۴۷طبس جاده دشتغران
تست۲۵۲۸۸۸۸۸۸تاربلاب
راه ابريشم بافق۰۹۱۳۳۵۰۵۱۲۲بافق سايت عمومي حمل و نقل بافق كنارگذر جديد بافق
قصرترابر۰۹۱۳۳۵۹۵۱۲۹كيلو متر ۱۴ جاده اردكان نائين شهرك شركتهاي حمل و نقل غدير
سمندر ترابر بافق۰۹۱۳۲۷۳۰۹۰۴بافق – مجتمع حمل و نقلي
پويافراغه۳۵۲۶۹۲۳۳۲ابركوه روستاي فراغه جنب مدرسه
شيركوه بار تفتتفت خ ۲۲ بهمن ترمينال شهرداري
كورش ترابر كوير ميبد۰۹۱۳۱۵۱۶۵۴۵يزد- جاده كنار گذر ميبد مجموعه حمل و نقلي شماره ۲
پورحاصلي۱۱۱۱۱۱۱۱
چغارت بافق۰۹۳۸۹۰۸۶۸۷۷بافق جاده كمربندي پايانه باربري
سعادت بار بافق۰۹۱۳۱۵۲۴۴۳۸بافق-كمربندي جديد-شهرك حمل و نقل
دنيابارصدوق۰۹۱۳۱۵۱۸۹۸۰اشكذر ابتداي جاده كوره هاي علي آباد جنب كاشي ساناز
امير بار بافق۰۹۱۳۱۵۱۰۸۲۱بافق-بلوار جديدالحداث كمربندي- مجموعه حمل ونقلي
اميد ترابر رباط پشت بادام۰۳۵۳۲۲۱۳۳۸۸اردكان-رباط پشت بادام-خيابان اصلي جاده يزد طبس
سنگين بارعقدا۰۹۱۳۱۵۴۵۰۰۵جاده اردكان عقدا جنب كارخانه كاشي برج اردكان
الماس كويراردكان۰۳۵۳۲۳۵۳۵۱۳اردكان مجموعه حمل و نقلي
آرين بهمن سپهر بافق۳۷۲۲۶۶۶۴بافق كمر بندي مجتمع حمل و نقلي بافق
تضامني پورمند۱۱۱۱۱۱۱۱
سعادت ترابر طبس
طلاي كوير طبس۳۵۳۴۲۲۲۳۵طبس بلوار ش عباسپور روبروي نير
رضاترابر ميبد۰۹۱۳۳۵۳۴۸۸۳يزد – شهرستان ميبد
صداقت بار طبس۳۵۳۵۲۲۳۹۹عشق آباد – جاده كمربندي – به سمت كاشمر
ايران يزد۱۱۱۱۱۱۱۱
هاگ بار۰۹۱۳۹۷۰۴۰۰۶يزد- اداره غله و بازرگاني سيلو يزد
بيداربار بيده۰۹۱۳۱۵۱۳۶۶۷ميبد شهرك صنعتي جهان آباد
آرين ميبد۷۷۷۲۲۱۴ابتداي شهرك صنعتي جهان آباد
گهربار بافق۰۹۱۳۲۵۱۴۹۴۰بافق=كيلومتر ۱۰ جاده بافق به بهاباد = جنب مجتمع فولاد بافق
سينا ترابر۳۷۲۰۶۳۰۰بافق كيلومتر ۱۹ جاده بافق يزد
آفاق ترابر ايساتيس۰۳۵۳۶۲۳۶۷۶۵بافق-كمربندي-مجتمع باربري ها
توسعه ترابر اشكذر۰۹۱۳۱۵۱۸۹۸۰يزد اشكذر جاده حسن آباد روبروي شهرك صنعتي نيكو پايانه بار اشكذر
سپهر سامان اردكان۰۹۱۳۱۵۳۳۶۸۵اردكان ۰- شهرك صنعتي عقدا
امتحاني۰۹۱۳۳۵۹۷۸۴۳سازمان حمل و نقل
طلابار طبس۳۵۳۴۲۲۸۰۸طبس بلوار ش عباسپور روبروي نير
بهار طبس۴۲۲۳۲۰۴طبس خ دشتغران

بهترین باربری یزد

همانطور که می دانید انتخاب بهترین باربری در هر شهری کار دشواری می باشد و به عوامل مختلفی بستگی دارد در سایت باربری آی آر با توجه به بازخورد مثبت کاربران در حال حاضر بهترین اتوبار, اتوبار فرزانه با شماره تماس ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ می باشد.

باربری های استان یزد با تفکیک شهرهای استان یزد

 • ابرکوه
 • احمد آباد
 • احمد آباد
 • اردکان
 • ارنان
 • اسفند آباد
 • اسفیچ
 • اسلامیه
 • اشکذر
 • اله آباد
 • بافق
 • بخ
 • بساب
 • بفروئیه
 • بنادک سادات
 • بنادکوک دیزه
 • بنستان
 • بهاباد
 • بهادران
 • تفت
 • تنگ چنار
 • توت
 • توده
 • چاهک
 • حمیدیا
 • خضر آباد
 • خیر آباد
 • دهشیر
 • رباط پشت بادام
 • رکن آباد
 • زارچ
 • زردین
 • سورک
 • شاهدیه
 • شهرسب
 • صدر آباد
 • صدرآباد
 • طزرجان
 • عقدا
 • علی آباد
 • فتح آباد
 • فراغه
 • کرخنگان
 • کوشک
 • کهدوئیه
 • مبارکه
 • محمد آباد
 • مروست
 • مزرعه نو حسن آباد
 • منطقه ویژه اقتصادی یزد
 • مهردشت
 • مهریز
 • میبد
 • میرک آباد
 • ندوشن
 • نصر آباد
 • نیر
 • هرابر جان
 • هرات
 • یزد

مطالب پیشنهادی

معرفی مختصر شهر یزد

یَزد شهری است در مرکز ایران و مرکز استان یزد و شهرستان یزد است. یزد به عنوان نخستین شهر خشت خام جهان معروف است و به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و بیست‌ودومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. شهر یزد یکی از قطب‌های پزشکی و فرهنگی ایران به‌شمار می‌آید و نخستین صندوق امانات جهان ۱۷۰۰ سال پیش در حوضه تمدن این شهر بنا نهاده شده‌است. اوج آبادانی یزد، از سدهٔ «هشتم هجری» به بعد بوده و اتابکان یزد از مهم‌ترین عوامل پیشرفت این شهر در سده‌های گذشته به‌شمار می‌روند.بافت تاریخی شهر یزد در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۵۰۰۰، به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. یزد به عنوان شهر بادگیرها، دارالعباده، دارالعلم و دارالعمل، شهر دوچرخه‌ها، شهر شیرینی، شهر قنات و قنوت و قناعت و شهر آتش و آفتاب نیز معروف است.(۱)

دیدگاهتان را بنویسید